Vzdělávání

Časté dotazy

Sekce Časté dotazy obsahuje nejčastější otázky našich klientů a odpovědi na ně. Pokud byste nenalezli Vámi požadovanou odpověď, můžete nás kontaktovat na patria@patria.cz nebo nám jednoduše zavolejte na infolinku (+420) 221 424 240.

Jak a kde mohu uzavřít smlouvu s Patria Finance?

Smlouvu můžete uzavřít z pohodlí domova prostřednictvím on-line registrace.

Další způsob registrace je sepsat smlouvu přímo v sídle Patria Finance, a.s. (Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5), nebo na kterékoliv pobočce ČSOB v ČR a SR.

Při podpisu smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line registrace je z důvodů zákonem požadovaného ověření identity klienta potřeba doložit fotokopie Vašich dvou dokladů totožnosti obsahujících fotografii (např. občanského průkazu, pasu či řidičského průkazu). Dále je potřeba zaslat peněžní prostředky z účtu vedeného na Vaše jméno u banky působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru na některý ze sběrných účtů Patria Finance (výše zaslané sumy není předepsána). Peněžní prostředky musíte zaslat ze stejného účtu, který jste uvedl/a při registraci.

Alternativou k tomuto způsobu ověření je požádat notáře o sepsání Listiny o identifikaci. Dovolujeme si však upozornit, že tento úkon je notářem zpoplatněn zpravidla částkou převyšující 1 000 CZK.

Při podpisu smlouvy uzavřené v sídle Patria Finance či na jakékoliv pobočce ČSOB v ČR a SR bude Vaše totožnost ověřena na místě po předložení jednoho dokladu totožnosti.

Poznámka: Uzavřít smlouvu pro právnickou osobu lze v sídle Patria Finance či na jakékoliv pobočce ČSOB v ČR a SR. On-line registrace právnické osoby bohužel není možná.

UPOZORNĚNÍ: Mezi povinné náležitosti rámcové smlouvy patří:
číslo mobilního telefonu, emailová adresa a alespoň jedno číslo bankovního účtu, na který budou zasílány peněžní prostředky z Vašeho portfolia, pokud k tomu podáte pokyn. U všech účtů (s výjimkou CZK účtu vedeného v ČR) jsou povinnými informacemi o bankovním účtu: IBAN kód, SWIFT kód, název účtu a název banky. U EUR účtů vedených na Slovensku kromě IBAN kódu, SWIFT kódu, názvu účtu a názvu banky požadujeme také samostatné číslo účtu.

Jak zjistím stav mého evidenčního účtu?

Po přihlášení v záložce Portfolio/Detail portfolia vidíte, jaké CP máte evidovány u Patria Finance a jaká je výše Vašich peněžních prostředků. Výběrová kritéria Vám umožní zobrazit CP v různých měnách.

V záložce Portfolio/Cash flow můžete zjistit, jaký je stav peněžních prostředků. I zde máte možnost zadat různá kritéria pro zobrazení peněžních prostředků.

Kdy a jakým způsobem získám výpis z evidenčního účtu?

Výpis z evidenčního účtu je k dispozici na stránkách Patria Finance v zabezpečené části Portfolio / Výpisy (tzv. Elektronický výpis) nebo také Můj profil/Výpisy, a to vždy od druhé poloviny měsíce následujícího po skončení daného kvartálu. Alternativně k elektronickému výpisu může klient zvolit zasílání výpisů poštou na korespondenční adresu.

Jsou moje prostředky u Patria Finance pojištěny?

Každý obchodník s cennými papíry je povinen platit příspěvek do Garančního fondu. Případná náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % z částky po sečtení hodnot všech složek majetku zákazníka, nejvýše se však vyplatí částka v CZK odpovídající 20 000 EUR. Garanční fond.

K čemu slouží evidenční číslo účtu klienta?

Každý klient naší společnosti při uzavření smlouvy obdrží číslo evidenčního účtu klienta. Toto číslo bude sloužit např. k identifikaci platby zaslané klientem na klientský bankovní účet, kdy bude nezbytné toto evidenční číslo vyplnit do variabilního symbolu k dané platbě.

U jakých bank má Patria Finance uloženy klientské peněžní prostředky?

Společnost Patria Finance, a.s. vede klientské peněžní prostředky na účtech bank v České republice (účty se zvláštním režimem podle zákona o bankách) a na účtech bank v členských zemích EU. Aktuální seznam těchto bank je uveden na Internetových stránkách v sekci Dokumenty.

Peněžní prostředky jednotlivého klienta jsou rozpočteny poměrným způsobem na všechny bankovní účty v příslušné měně. Bankovní účty, na kterých jsou vedeny peněžní prostředky klientů, jsou zahrnuty v systému pojištění vkladů bank. V případě platební neschopnosti banky vyplácet vklady (tj. neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám), budou klienti odškodněni ze systému pojištění vkladů bank do limitu vyplývajícího z legislativy příslušného státu. V případě platební neschopnosti banky se sídlem v České republice budou klienti, jako oprávněné osoby, odškodněni v souladu s § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., zákon o bankách ve znění pozdějších předpisů z Fondu pojištění vkladů do výše 100 000 EUR.

Musím při převodu peněz na účet Patria Finance dávat platební příkaz své bance, nebo to udělá Patria Finance sama?

Navzdory tomu, že ve smlouvě uvádíte číslo svého bankovního účtu, Patria Finance není oprávněna s tímto účtem jakkoliv disponovat. Pokud máte zájem nakupovat cenné papíry, je vždy třeba evidovat potřebný objem peněžních prostředků ve Vašem portfoliu. Při převodu peněz na sběrné bankovní účty Patria Finance je důležité uvádět jako variabilní symbol číslo Vašeho evidenčního účtu, případně celé Vaše rodné číslo.

Když dnes pošlu peněžní prostředky, jak rychle je uvidím na svém účtu u Patria Finance?

Maximální zákonná lhůta pro převod peněžních prostředků je v rámci vnitrostátního mezibankovního platebního styku 1 den. Pokud tedy dnes podáte platební příkaz, je velmi pravděpodobné, že s Vašimi penězi budete moci obchodovat následující pracovní den. Každá banka má však interní pravidla pro zpracování platebních příkazů "valutou" daného dne - může se tedy stát, že podáte svůj platební příkaz odpoledne a banka jej zpracuje až následující obchodní den. To samozřejmě vede ke zdržení přípisu Vašich peněz na náš sběrný účet o jeden pracovní den. Peněžní prostředky kreditované naší bankou předchozí den připisujeme na klientské účty každý den před začátkem obchodování na pražské burze. Pokud zasíláte peněžní prostředky z bankovního účtu u ČSOB, zobrazí se na Vašem evidenčním účtu zpravidla v daný pracovní den. Peněžní prostředky zaslané z ostatních tuzemských bank se na evidenčním účtu zobrazí zpravidla též ve stejný pracovní den v případě CZK, následující pracovní den se zobrazí vklad cizí měny. Vždy však záleží na tom, jak rychle zpracuje banka Váš platební příkaz. Po připsání platby na Váš obchodní účet budete informován(a) SMS zprávou na Váš mobilní telefon.

Kolik peněz musím složit při otevření účtu?

Otevření a vedení účtu je zdarma. Spodní ani horní hranice výše vkladu na sběrný účet Patria Fiance není určena.

Kdy mohu začít obchodovat, když jsem dnes převedl/a peníze?

Obchodovat můžete, jakmile Vám připíšeme peníze na Váš evidenční účet. Částku uvidíte v záložce Portfolio/Cash Flow. Potvrzení o připsaném vkladu Vám bude zasláno SMS zprávou.

V jaké měně a na jaký účet mohu složit zálohu na nákup cenných papírů?

Před podáním pokynu k nákupu cenných papírů musí klient mít dostatečný zůstatek peněžních prostředků v dané měně na svém evidenčním účtu. Seznam účtů naleznete v Otevření účtu/Dokumenty.

Jak mohu vybrat peníze ze svého evidenčního účtu?

Výběr peněz lze po přihlášení zadat prostřednictvím internetu v sekci Portfolio/Výběr peněz. Peníze jsou ke dni splatnosti odeslány na účet, který je uveden ve smlouvě. V internetové obchodní aplikaci je možné podat pokyn k výběru nejdříve následující pracovní den. Převod peněz je uskutečněn v rámci jednoho pracovního dne v rámci ČSOB, převod do jiných bank pak nejpozději do druhého pracovního dne. Pro výběr peněz v cizích měnách je nutné mít uvedený bankovní účet v příslušné cizí měně ve smlouvě. Výběr peněz lze zadat také telefonickým pokynem na čísle (+420) 221 424 240.

Musím převádět peníze na obchodování ze stejného účtu, který jsem uvedl/a ve smlouvě?

Ne, peněžní prostředky nemusíte posílat z účtu uvedeného ve Vašem profilu. Můžete je tedy poslat z libovolného účtu (i banky), důležité je však nezapomenout na Variabilní symbol = číslo Vašeho evidenčního účtu u naší společnosti, případně celé Vaše rodné číslo.

Kdy mohu vybrat peníze ze svého evidenčního účtu?

Pokud dnes prodáte cenné papíry a částku z prodeje budete chtít převést na svůj bankovní účet, lze tak uskutečnit až po vypořádání obchodu.

Jak jsou úročeny mé finanční prostředky?

Úrokové sazby odpovídají výši úroků, které vyplácí finanční instituce, u kterých jsou peněžní prostředky vedeny. Úrokové sazby jsou uvedeny v aktuálním sazebníku Patria Finance. Úrokové výnosy plynoucí z volných peněžních prostředků vedených na evidenčním účtu u Patria Finance jsou vypláceny v hrubé výši, tzn. bez srážkové daně. Kreditní úroky jsou připisovány měsíčně.

Jakým způsobem mi budou vyplaceny dividendy z držených cenných papírů?

Dividendy z cenných papírů evidovaných u Patria Finance budou vyplaceny jejich majiteli, který je vlastníkem v rozhodný den pro nárok na dividendu, přímo na portfolio u Patria Finance. Schválení dividendy a odsouhlasení podmínek výplaty dividend podléhá rozhodnutí valné hromady společnosti. Dividendy ze zahraničních cenných papírů se připisují na evidenční účet klientů vedený u naší společnosti v příslušné cizí měně bezprostředně poté, co Patria Finance obdrží oznámení o jejich připsání na sběrný majetkový účet. Dividendy zahraničních společností jsou ve většině případů připisovány v čisté výši, tzn. po odečtení srážkové daně u zdroje v zahraničí. Dividendy jsou klientům zaúčtovány ve 2 částkách: 1. + hrubá dividenda, 2. – srážková daň.

Výplata dividend není pro klienty Patria Finance, a.s. nijak zpoplatněna. Výši připsané dividendy si klient může ověřit po přihlášení do webové aplikace finance.patria.cz pod záložkou Portfolio/Historie aktivity/Cashflow nebo v pravidelném čtvrtletním výpise v sekci Můj profil/Výpisy, případně v sekci Můj profil/Výpisy/Konfirmace dividend. Příklady výše srážkových daní naleznete v následující tabulce:

Příklady srážkových daní v zahraničí (Tax at source)

Stát % Poznámka
Austrálie 30    
Belgie 25    
Bermudy 0 smlouva o zamezení dvojího zdanění neexistuje  
Brazílie 0    
Finsko 24,5 nově od 1.1.2013 původně 30%
Francie 30 nově od 1.1.2012 původně 25%
Irsko 20    
Itálie 20 nově od 1.1.2012 původně 27%
Izrael 25 nově od 1.1.2013 původně 20%
Japonsko 20,42 nově od 1.1.2013  
Kanada 25    
Lucembursko 15 nově od 1.1.2007 původně 20%
Maďarsko 16 nově od 1.1.2011 původně 25%
Německo 26,375 nově od 1.1.2009 původně 21,10%
Nizozemí 15 nově od 1.1.2007 původně 25%
Norsko 25    
Nový Zéland 30    
Polsko 5    
Portugalsko 25 nově od 1.1.2012 původně 21,5%
Puerto Rico 10 smlouva o zamezení dvojího zdanění neexistuje  
Rakousko 25    
Rusko 15    
Slovensko 0 srážková daň z dividend byla zrušena  
Španělsko 21    
Švédsko 30    
Švýcarsko 35    
Turecko 15    
USA 30* mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění podmínkou pro nižší, 15%, srážkovou daň, je vyplněný Formulář pro obchodování s americkými CP v době výplaty dividendy
Velká Británie 20* *srážková daň z dividend byla zrušena pro výplaty dividend do zahraničí  

Musím zdanit úroky připsané na evidenční účet Patria Finance?

Ano, klient (příjemce úrokového výnosu) je povinen tyto výnosy zahrnout do svého základu daně. Patria Finance (dále pouze PF) volné peněžní prostředky ukládá na krátkodobé termínové úložky u bank svým jménem. Banky následně vyplácejí PF úroky bez srážkové daně a PF je připisuje jednotlivým klientům. PF nesráží z úrokových výnosů daň z příjmu zvláštní sazbou daně dle §36 odst. 2) písm.c) bod 1. Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, jelikož není bankovní institucí a není oprávněna vést vkladové účty, ze kterých jsou vypláceny úroky po sražení daně z příjmů. Ze znění uvedeného ustanovení Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vyplývá, že srážení daně z úroků je vyhrazeno pouze bankám.

Uvedené stanovisko je pouze informativní, neboť poskytování právního a daňového poradenství není předmětem činnosti společnosti Patria Finance a problematiku je třeba konzultovat s Vaším daňovým poradcem.

Podrobné informace naleznete v dokumentu Jak na daně.

Kde jsou evidovány cenné papíry, které prostřednictvím Patria Finance nakoupím?

Cenné papíry nakoupené na Burze cenných papírů Praha (dále jen „BCPP”) jsou vedeny v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP), který vede po zániku Střediska cenných papírů evidenci všech zaknihovaných českých cenných papírů, a to zpravidla na majetkovém účtu obchodníka.

Na pražské burze však mohou být obchodovány také zahraniční akcie – např. společností Erste Bank, jež jsou registrovány v zahraničí. Evidenci těchto zahraničních emisí vede rovněž CDCP (dříve Univyc, a.s.). Zahraniční cenné papíry nakoupené nebo převedené na společnost Patria Finance, a.s. jsou evidovány na sběrných majetkových účtech vedených zahraničním správcem cenných papírů KBC Securities NV Brussels. Společnost Patria Finance, a.s. dále vede subregistr pořízených cenných papírů dle jednotlivých klientů.

Jaké poplatky se vztahují k evidenci v CDCP?

Za správu cenných papírů účtuje CDCP měsíční poplatek, který je následně přeúčtován klientům společnosti Patria Finance, kteří jsou držiteli těchto akcií za daný měsíc (poplatek za vedení účtu cenných papírů). Výše poplatku se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků.

Jestliže přecházím k Patrii Finance od jiného obchodníka, musím žádat o převod akcií?

Patria Finance si Vaše cenné papíry nemůže automaticky převést sama bez Vaší součinnosti, proto pokud přecházíte od jiného obchodníka, je potřeba cenné papíry převést písemnou žádostí do evidence Patria Finance. Instrukci k převodu je třeba podat také protistraně (původnímu obchodníkovi).

Jak je možné, že ve svém klientském portfoliu své cenné papíry nevidím, jejich vlastnictví mám potvrzené na výpise z CDCP (dříve SCP)?

Obchodní aplikace Patria Finance zobrazuje pouze cenné papíry evidované společností Patria Finance. Pokud tedy víte, že dané akcie (obchodované na pražské burze) vlastníte a nemáte je ve svém portfoliu, jsou buď v evidenci jiného obchodníka, nebo se nachází v tzv. nezařazené evidenci CP.

Co musím udělat, abych mohl k Patria Finance převést cenné papíry od jiného obchodníka a obchodovat je?

Pokud máte zájem přejít k Patria Finance a převést si cenné papíry nakoupené prostřednictvím jiného obchodníka, stačí Vám zavolat na naší klientskou linku(+420) 221 424 240 a požádat o zařízení tohoto převodu. Budeme od Vás potřebovat následující údaje:

 • kdo je Vaším stávajícím obchodníkem
 • jméno kontaktní osoby u tohoto obchodníka, která má na starosti vypořádání obchodů s cennými papíry
 • dodání podepsané žádosti o převod cenných papírů

Podepsanou žádost je možné zaslat poštou na adresu naší společnosti nebo emailem na patria@patria.cz. Zároveň prosím informujte svého stávajícího obchodníka o Vašem záměru převést cenné papíry na naši společnost.
Samotný převod trvá dle zvyklostí daného trhu obvykle 1 týden. Rychlost a úspěšnost převodu záleží na klientem poskytnutých informacích a komunikaci s protistranou. Převod kótovaných cenných papírů na Patria Finance, a.s. není nijak zpoplatněn.

Jaká je minimální výše jedné investice?

Minimální objem obchodu není určen, obchodovat s akciemi na pražské burze můžete již od 80,- Kč za obchod, na burzách v západní Evropě od 16,90 EUR a USA od 14,90 USD za obchod.

Do jakých instrumentů mohu prostřednictvím Patria Finance investovat?

Do současné nabídky produktů Patria Finance patří:

 • podílové fondy
 • akcie
 • indexové akcie (ETF)
 • komoditní akcie (ETC)
 • investiční certifikáty
 • státní dluhopisy ČR
 • pákové certifikáty
 • warranty

Na kterých trzích mohu prostřednictvím Patria Finance obchodovat?

Prostřednictvím Patria Finance je možné v současné době obchodovat na hlavních burzách v Evropě a v severní Americe. Při splnění určitých podmínek dále pak na trhu v Japonsku, Hong Kongu a také v Austrálii.

Jestliže ráno akcie nakoupím, je možno je v rámci stejného dne prodat?

Jestliže své akcie ráno nakoupíte a vývoj na trhu umožní, abyste je ještě ten samý den se ziskem prodali, nic Vám v tom nebrání. Obchodní systém kontroluje zůstatky peněz a cenných papírů průběžně bez ohledu na to, zda již došlo k vypořádání uvažovaného obchodu.

Pokud se můj pokyn v rámci daného obchodního dne nerealizuje a jeho platnost tímto dnem končí, musím ho rušit?

Nemusíte. Pokud pokyn není realizován a jeho platnost daným obchodním dnem končí, obchodní systém jej automaticky zruší. Je proto zbytečné posílat rušící pokyn v uzavřené fázi trhu.

S jakými partnery spolupracuje Patria Finance na zahraničních trzích?

Při obchodování Patria spolupracuje se smluvními partnery ze skupin KBC Bank, Credit Suisse a agenturou Bloomberg. Zahraniční cenné papíry klientů jsou drženy na sběrných účtech Patrie v mezinárodních vypořádacích centrech (Clearstream, DTC) prostřednictvím renomovaných bank podle jednotlivých trhů – např. Swiss American Securities v USA, Deutsche Bank v Německu, Citibank a KBC Securities.

Jaké jsou rozdíly mezi typy pokynů?

 • Běžný - nejčastější forma pokynu. Pokyn je evidován v burzovním systému a vyplněn (pokud to tržní situace dovolí) za nejhůře limitní cenu.
 • Ihned nebo zruš - tento typ pokynu je po zadání buďto okamžitě vyplněn, nebo se automaticky zruší.

Co musím udělat pro přidání mnou zvoleného cenného papíru do databáze Patria Finance a jak dlouho to trvá?

Z kapacitních důvodů databáze obchodní aplikace Patria Finance neobsahuje všechny akcie obchodované na celém světě. Pokud Vámi zvolený cenný papír v aktuální databázi nenaleznete, pošlete nám jeho název a kód ISIN na emailovou adresu patria@patria.cz a my zajistíme jeho zařazení do databáze aktivních cenných papírů tak, abyste na něho mohl zadávat objednávky. Zařazení pro účely podání pokynu obvykle netrvá více jak 30 minut, online ceny jsou k dispozici nejpozději do druhého dne.

Proč je odmítán pokyn k nákupu?

Důvod, proč nemůžete podat pokyn k nákupu, může být ten, že nemáte dostatek peněz na klientském sběrném účtu.

Proč je odmítán pokyn k prodeji?

Důvod, proč je odmítán pokyn k prodeji, může být ten, že nevlastníte cenné papíry, na které dáváte prodejní pokyn.

K obchodování bych uvítal maximum informací z trhů, můžete mi prosím něco doporučit?

Společnost Patria Finance provozuje ekonomický a investiční portál www.patria.cz, který investorům nabízí exkluzívní informační servis Patria Plus a Investor Plus. Aktuální zpravodajství z trhů a ekonomiky doprovázejí online data včetně real-time dat, komentáře, analýzy, databanky či možnost upozornění (alertů) na email i mobilní telefon. Klienti Patria Finance mohou službu Investor Plus a Patria Plus využít s 50% slevou, případně v závislosti na obchodní aktivitě až zdarma. Podrobnosti o službách portálu Patria.cz naleznete zde.

Co je to automatická měnová konverze?

Je měnová konverze, která se provede na Vašem portfoliu automaticky v případě, že k okamžiku realizace pokynu nemáte na portfoliu dostatek disponibilních peněžních prostředků v dané měně a tuto měnu ani do 9:00 hod následujícího pracovního dne nedodáte. Měnová konverze se provede automaticky následující pracovní den přibližně v 9:15 za kurz v daný okamžik aktuální. Měnová konverze je provedena z měny, které máte v okamžik konverze nejvíce.

Kde si mohu ověřit, zda mám službu automatické měnové konverze aktivní?

Nastavení automatické měnové konverze si můžete ověřit na záložce Můj profil/Nastavení/Produkty a oprávnění/ Automatická měnová konverze. Pokud tuto službu aktivní nemáte, můžete si ji zde aktivovat. Pokud si přejete službu deaktivovat, kontaktujte nás na patria@patria.cz.

Co mám dělat, pokud chci provést měnovou konverzi a zároveň nechci využívat službu automatické měnové konverze?

Před podáním pokynu k nákupu cenného papíru je třeba zadat pokyn k měnové konverzi na záložce Obchodování/Měnové konverze kliknutím na oranžové tlačítko „Měnová konverze“.

Pokyn ke konverzi je možno rovněž podat telefonicky mezi 09:00 a 17:00 hod v pracovních dnech. Konverze jsou prováděny za směnný kurz odvozený od aktuálního kurzu na mezibankovním devizovém trhu v pracovní dny od 9:00 hod do 17:00 hod. Aktuální kurz je klientům k dispozici zejména v obchodní aplikaci. Standardní doba vypořádání měnové konverze je dva pracovní dny. Pokud tedy dnes uděláte konverzi a máte zájem obchodovat na burze, která obchody vypořádává druhý obchodní den po uzavření obchodu (T+2), obchodní systém Vám to umožní. Měnová konverze uskutečněná jak prostřednictvím obchodní aplikace tak s makléřem se na Vašem účtu u Patria Finance projeví bez prodlení.

Přehled svých pokynů týkajících se měnové konverze naleznete po přihlášení v sekci Portfolio / Obchodování / Historie aktivity/Typ Přehledu: Měnové konverze.

Jak je zabezpečena internetová aplikace PF a telefonické podávání pokynů?

Obchodování u Patria Finance je zajištěno několika bezpečnostními prvky, jmenovitě uživatelským jménem, heslem, TPINem a autorizačním kódem, či mobilním klíčem.

TPIN je osmimístný kód, který slouží k ověření totožnosti klienta po telefonu. Pracovník Patrie ověří totožnost dotazem na 2 náhodně vybrané znaky TPIN. TPIN si můžete změnit po přihlášení do Vašeho účtu v záložce Můj profil / Zabezpečení / Změna přihlášení. Telefonicky lze podávat obchodní pokyny, provádět finanční a evidenční operace na evidenčním účtu nebo získávat informace o službách Patria Finance.

Přístup do internetové aplikace finance.patria.cz

Internetová aplikace Webtrader umožňuje plné využívání všech obchodních a informačních služeb Patria Finance. Přístup do aplikace Patria Finance je zabezpečen uživatelským jménem, heslem a autorizačním kódem.

Uživatelské jméno a heslo obdržíte při uzavření smlouvy v Patrii či na pobočkách ČSOB. V případě, že zvolíte on-line registraci, nastavujete si uživatelské jméno a heslo v průběhu registrace.

Provádět aktivní operace v rámci Vašeho účtu online - např. podávat pokyny či měnit osobní údaje je možné pouze po potvrzení operace mobilním klíčem nebo zadáním autorizačního kódu, který. je zaslán ve formě SMS nebo generován bezpečnostním klíčem.

Co je MobileTrader, a pro jaké mobilní telefony je aplikace MobileTrader (pod názvem Patria Finance) dostupná?/h3>

Mobilní aplikace je určena pro mobilní telefony s operačním systémem Apple iOS a Google Android. Pro stažení mobilní aplikace navštivte příslušný obchod (App Store pro Apple iOS či Google Play pro Google Android), kde je možné mobilní aplikaci vyhledat pod názvem Patria Finance. Aplikaci poté stáhnete a nainstalujete běžným způsobem.

Mobilní aplikace je podporována pouze pro určité verze operačního systému. Pro Apple jsou to verze 9 a vyšší, pro Google Android 6 a vyšší. Verze operačního systému předcházející těmto verzím nemusejí být plně kompatibilní s mobilní aplikací Patria Finance a některé její součásti nemusejí být plně funkční.

Chci obchodovat prostřednictvím svého smartphonu, co pro to mám udělat?

Pro stažení mobilní aplikace Patria Finance je třeba zadat uživatelské jméno a heslo, které využíváte pro přihlášení do obchodního účtu WebTrader. Po zadání těchto přístupových kódů si zvolíte heslo pro přihlášení do mobilní aplikace.

V nové mobilní aplikaci Patria Finance je možné využít tzv. mobilní klíč, určený k přihlášení do obchodní aplikace, k potvrzování obchodních pokynů a další.

Po úspěšném spárování mobilního telefonu se Vaše zařízení zobrazí v seznamu zařízení na stránce Můj profil / Služby / MobileTrader.

Můj mobilní telefon disponuje čtečkou otisku prstů, případně Face ID, mohu je pro přihlašování do aplikace používat?

Pokud je Vaše zařízení vybaveno čtečkou otisku prstu, případně Face ID (sken obličeje), v mobilní aplikaci Patria Finance jej můžete využívat, aplikace Vás po vytvoření hesla vyzve k volbě zabezpečení při příštím přihlášení.

Přihlašovat se můžete zvoleným heslem, nebo přiložením prstu, či Face ID (sken obličeje). Toto nastavení můžete kdykoli změnit v mobilní aplikaci v sekci Nastavení.

Je mobilní aplikace provázána s desktopovou platformou WebTrader?

V mobilní aplikaci uvidíte všechny své transakce, veškerou historii pokynů a měnových konverzí včetně převodů cenných papírů. V mobilní aplikaci můžete spravovat své úvěrové portfolio nebo ovládat účet, ke kterému máte disponentská práva. Obchodovat je možné všechny třídy aktiv, na které jste zvyklí z desktopové aplikace, tedy akcie, certifikáty, warranty, dluhopisy či fondy.

Mobilní aplikace s desktopovou aplikací WebTrader sdílí nastavení referenční měny a seznamy oblíbených titulů. Znamená to, že pokud provedete změnu v jedné platformě, propíše se toto nastavení automaticky do platformy druhé. Toto nastavení se projeví po restartu mobilní aplikace.

V jakém jazyce je mobilní aplikace Patria Finance dostupná?

Mobilní aplikace je dostupná v českém a anglickém jazyce. Aplikace bude poprvé spuštěna právě v takovém jazyce, v jakém je nastaven Váš telefon. Jazyk můžete kdykoli přepnout v Menu v záložce Nastavení / Nastavení jazyka.

Co mám dělat, pokud jsem zapomněl heslo do mobilní aplikace Patria Finance?

V případě zapomenutého hesla navštivte desktopovou aplikaci WebTrader (https://webtrader.patria.cz/) a využijte odkaz „Zapomněli jste heslo?“.

Jsou prováděny aktualizace aplikace a kde mohu najít nejnovější verzi?

Aplikaci Patria Finance pravidelně aktualizujeme a provádíme vylepšení, která se týkají zabezpečení a stability aplikace. V případě, že nebude možné vaši aplikaci spustit, je pravděpodobné, že používáte zastaralou verzi. V takovém případě prosím aktualizujte aplikaci MobileTrader na nejnovější verzi Patria Finance. Tento update lze provést stažením aplikace z příslušného obchodu (App Store pro Apple iOS či Google Play pro Google Android) po zadání názvu „Patria Finance“. Odkaz naleznete v aplikaci WebTrader na záložce Můj profil / Služby / MobileTrader.

JMohu využívat mobilní aplikaci Patria Finance i na jiném zařízení, např. tablet?

Ano, můžete. Aktivní mobilní klíč lze využívat pouze na jednom ze zařízení. Dle Vaší preference volby zařízení je možné zkontrolovat, zda je mobilní klíč aktivní v sekci Nastavení / Mobilní klíč.

Nemohu používat mobilní aplikaci MobileTrader, mohu se i přes to pomocí mobilního zařízení nějak přihlásit?

Na zařízeních, které nepodporují mobilní aplikaci MobileTrader (například telefony Blackberry, se systémem Windows Phone, nebo telefony s nepodporovanou verzí systému Android či iOS) se můžete přihlásit přímo do aplikace WebTrader, prostřednictvím mobilního internetového prohlížeče.

Zajímají vás dlouhodobé investice?

Zajímají vás dlouhodobé investice?

Zkuste investovat i do akcií s dividendovým výnosem nebo do podílových fondů.

Jsou mé investice v bezpečí?

Jsou mé investice v bezpečí?

Nabízíme nejvyšší zabezpečení internetové aplikace pomocí jména, hesla a autorizačního kódu.

Jak na daně?

Jak na daně?

U Patria Finance obdržíte přehledné podklady pro daňové přiznání.

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!