Patria Finance

Podmínky používání stránek a obchodních aplikací

Úvodní ustanovení

Tato smlouva mezi Vámi a společností Patria Finance, a.s. (Patria) představuje právně vymahatelná pravidla používání (i) internetových stránek, obchodních aplikací a databází vlastněných či provozovaných Patrií (Aplikace), a (ii) jakýchkoliv dat a informací uveřejňovaných v Aplikacích (dále souhrnně označené jako Elektronické Služby).

Změna pravidel

Používáním Elektronických služeb se zavazujete jednat v souladu s pravidly uvedenými níže (Pravidla). Patria je oprávněna Pravidla aktualizovat a měnit, a to i bez předchozího upozornění. Změna Pravidel bude uveřejněna on-line a bude platná a účinná okamžikem zveřejnění. Budou-li změněna Pravidla týkající se obchodních aplikací, Patria se vynasnaží vhodným způsobem informovat jejich uživatele o plánované změně v předstihu. Pokud s jakoukoliv změnou nebudete souhlasit, oznamte tuto skutečnost Patrii a již nadále Elektronické Služby nepoužívejte.

Rozsah Elektronických Služeb

Patria je oprávněna, dle vlastního uvážení, rozsah Elektronických Služeb pravidelně modifikovat a měnit. Patria si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoli část obsahu jakékoliv Aplikace.

Obsah Aplikace je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení zde uveřejněné musí být posuzovány ve vztahu k podmínkám, za nichž byly vypracovány, resp. k okamžiku jejich prvního zveřejnění na internetových stránkách Patrie.

Povolené použití

Informace a data obsažená v Aplikaci můžete užívat, zejména uchovávat, zobrazovat, analyzovat, formátovat a tisknout, pouze pro Vaši osobní potřebu. Jakékoli užití Aplikace mimo Vaši osobní potřebu, vč. jakéhokoli komerčního využití, je zakázáno.

Žádné informace a data nesmí být bez předchozího souhlasu Patrie zpracovávány, archivovány, kopírovány, sdělovány a rozšiřovány veřejnosti (např. zveřejňováním na internetových stránkách provozovaných třetími osobami). V Aplikaci mohou být zobrazovány nejrůznější informace poskytnuté Patrii jejími smluvními partnery (např. zahraničními burzami nebo poskytovateli dat), které jsou předmětem duševního vlastnictví těchto subjektů.

Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Patrie a současně může být i neoprávněným zásahem do práv osob poskytujících informace, jež jsou zpřístupněny a šířeny prostřednictvím Aplikace.

Jakýkoliv zásah do technického nebo obsahového provedení a charakteru Aplikace je zakázán.

Omezení odpovědnosti Patrie

Informace a data uveřejněná v Aplikaci slouží pouze pro Vaši informaci. Přestože informace a data jsou získávány z důvěryhodných zdrojů, tak s ohledem na imanentní rizika spojená s používáním elektronické formy komunikace není vyloučeno, že se tyto informace ukáží jako nepravdivé, neúplné, chybné či zpožděné. Z tohoto důvodu Patria nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s (i) užíváním Aplikace, (ii) spoléháním se na přesnost poskytnutých informací/dat, ani (iii) částečnou nebo úplnou nefunkčností Aplikace.

Za porušení povinností Patrie se nepovažuje nepřesnost, neúplnost nebo zpoždění kotací, kurzů (cen) Investičních nástrojů, nepřesnost nebo neúplnost informací o obchodování (jeho výsledcích), jakož i dalších informací, které jsou uvedeny na Internetových stránkách, v Obchodní aplikaci nebo jsou z Internetových stránek a Obchodní aplikace dostupné. Patria neodpovídá za ztráty nebo jiné újmy, ke kterým došlo v souvislosti s těmito informacemi, zejména v souvislosti s jejich využitím či nevyužitím Zákazníkem. Za porušení povinnosti Patrie se rovněž nepovažuje dočasná nefunkčnost Internetových stránek a Obchodní aplikace.

Aplikace je poskytnuta k užívání „jak stojí a leží“ a Patria za funkčnost Aplikace nenese žádnou odpovědnost. Každý Uživatel užívá Aplikaci na vlastní riziko. Patria neodpovídá za aktuálnost informací a dat uvedených v Aplikaci. Aktuální informace o vývoji cen investičních nástrojů získáte u pracovníků call centra Patrie na tel. (+420) 221 424 424.

Elektronické Služby jsou poskytovány prostřednictvím datových a telefonních linek, které provozuje osoba rozdílná od Patrie. Patria nemůže ovlivnit zabezpečení těchto linek a Patria není schopna zamezit všem možným rizikům zneužití důvěrných údajů v průběhu jejich přenosu prostřednictvím datové linky. Při přenosu těchto dat tak nelze zcela vyloučit riziko neoprávněného získání důvěrných informací třetí osobou.

V souvislosti s ochranou uživatelských dat Patria zároveň vyzývá uživatele Elektronických služeb k dodržování Zásad bezpečného chování, dostupných na této adrese:https://www.csob.cz/portal/bezpecnost.

Patria upozorňuje na skutečnost, že data týkající se investičních nástrojů obchodovaných na zahraničních trzích jsou poskytována s časovou prodlevou. Bližší informace o možnosti získat aktuální data najdete v sekci „Realtime data“.

Autorizace uživatele a transakcí

Obchodní aplikace WebTrader (určená pro použití na desktopových PC) používá pro autorizování uživatele přihlašovací jméno, heslo a kód z bezpečnostní klíčenky či SMS. Aplikace MobileTrader (určená pro mobilní telefony) je naproti tomu autorizována uživatelem při prvním použití. Transakce provedené po přihlášení na autorizovaném zařízení již proto nevyžadují žádný další autorizační prvek.

Investiční doporučení

Informace uveřejněné na stránkách Patrie nejsou (není-li uvedeno jinak) analýzou investičních příležitostí ani investičním doporučením. Bližší informace týkající se investičních doporučení a analýz najdete v záložce „Upozornění pro investory“.

Technická podpora

Společnost Patria Finance poskytuje technickou podporu Aplikací v pracovních dnech mezi 9:00 - 17:00 hod. v případě technické chyby se, prosím, obracejte na pracovníky info linky na tel. (+420) 221 424 240 nebo napište e-mail na patria@patria.cz. v případě technické chyby v Aplikaci, která Vám znemožní zadat/provést obchodní pokyn, se za účelem podání pokynu obraťte prosím na pracovníky call centra Patrie, jejichž prostřednictvím můžete zadat/provést zamýšlený obchodní pokyn. Pracovníci call centra Vám jsou k dispozici v pracovních dnech mezi 8:30 – 22:00 hod na tel. čísle (+420) 221 424 424.

Ochrana osobních údajů

Patria zpracovává osobní údaje klientů, přičemž veškeré informace o zpracování osobních údajů se nacházejí zde.

Rozhodné právo, platnost a účinnost podmínek

Tyto podmínky se řídí českým právním řádem a jsou platné a účinné od 1. ledna 2017.