Začínáme s investováním

Slovník investora

Ve slovníku investora jsou vysvětleny pojmy, se kterými se při obchodování můžete setkat. V případě, že Vámi hledaný výraz nebude ve slovníku obsažen, můžete nám poslat žádost o jeho zařazení. Pokud Vám definice pojmu bude nesrozumitelná, můžete se nás s důvěrou obrátit, rádi Vám pojem vysvětlíme.

Accumulate

Akumulovat. Označení doporučení k nákupu za využití občasných poklesů ceny v rámci aktuálního trendového vývoje.

ADR (Americké depozitní certifikáty)

American Depository Receipt - ADR, patří do skupiny cenných papírů označovaných jako GDR (viz Globální depozitní certifikáty). S ADR se obchoduje pouze na americkém trhu a představují obchodní podíl na běžných, tzv. podkladových akciích emitenta, které jsou uloženy u depozitáře. Tzn., že část kmenových akcií domácího emitenta (např. akcie čínských společností obchodovaných v USA) je nahrazena těmito depozitními certifikáty, přičemž práva spojená s vlastnictvím původních akcií – především právo na dividendu či právo na upsání nových akcií při zvyšování základního jmění – přecházejí na vlastníky ADR, kromě práva hlasovacího. Každý majitel ADR má možnost je přeměnit na skutečné akcie.

Advance - Decline Line (A/D)

Stanovuje počet rostoucích a klesajících titulů z celkového počtu (například z akciového indexu) za určité období. Pokud počet rostoucích převyšuje počet ztrátových, pak nabývá kladných hodnot (a opačně). Údaj se využívá pro stanovení nebo potvrzení trendu. Výpočet = (počet rostoucích-počet klesajících)/celkový počet.

Akcie

Cenný papír, vydaný akciovou společností, s nímž je spojeno zejména právo na podíl na zisku (dividendu) nebo právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu. Dále jsou s akcií spojena práva společníka akciové společnosti - právo podílet se na jejím řízení, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, být volen do orgánů společnosti apod. Akcie tvoří základní kapitál akciové společnosti, jejich počet a jmenovitá hodnota musí být zapsána v Obchodním rejstříku. S akciemi se obchoduje na burzách a investoři s nimi mohou obchodovat prostřednictvím licencovaného obchodníka – brokera, kterým je například i Patria Finance.

Akcie kmenová

Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Kmenové akcie jsou nejběžnějším typem akcií s právem na dividendu (podíl na zisku) nebo na účast na valné hromadě.

Akcie na doručitele

Akcie vydané beze jména, kde vystavovatel garantuje výnos pouze příslušnému majiteli akcie, ne jmenovité osobě.

Akcie prioritní

Akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku.

Akciové riziko (Risk On Shares)

Riziko změny cen akcií, které se obvykle počítá pomocí směrodatné odchylky od průměru.

Akciové trhy

Trhy s akciemi, jakožto nástroji s teoreticky nekonečnou splatností, které existují tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo sloučením s jinou společností.

Akvizice

Převzetí společnosti jinou společností. Obvykle se přebírající společnost stává společností nástupnickou.

Alikvotní úrokový výnos (AUV)

Alikvotní úrokový výnos - AÚV. Dluhopis se obvykle kupuje a prodává v době mezi výplatou dvou kupónů. Pokud například je dluhopis prodán přesně v polovině doby mezi výplatou kupónů, pak původnímu majiteli – prodávajícímu - „naběhl“ nárok na polovinu příštího kupónu. Tento naběhlý nárok se nazývá alikvotní úrokový výnos. Při prodeji dluhopisu tedy kupující neplatí jen cenu, ale i příslušné AÚV.

Alokace

Rozložení aktiv do investičních nástrojů. Aktiva jsou obvykle alokovány podle typu cenných papírů, regionů, měn či průmyslových oborů.

Alokační efektivnost

Umístňování volných finančních prostředků do nejvíce produktivních podniků, t.j. aby byly efektivně alokovány. Takové postupy jsou atraktivní pro jednotlivé investory, neboť vedou k maximálnímu zisku při minimálním riziku.

Americká opce

Opce, která může být uplatněna kdykoli během stanovené časové lhůty včetně dne splatnosti opce.

Anuita

Pravidelná platba za určité období (splátka úvěru).

Apreciace

Samovolné zhodnocení domácí měny vůči měnám ostatním.

Arbitráž

Nákup cenného papíru na jednom trhu a následně jeho prodej na jiném trhu za účelem získání cenového nebo výnosového rozdílu, který vyplývá z rozdílu cen mezi těmito dvěma trhy.

Asijská opce

Opce, jejíž cena je stanovena průměrnou cenu podkladového aktiva během daného časového období.

Ask

Cena nabídky (nabídková cena) tj. nejlepší cena, za kterou je v daný okamžik možné koupit. Opakem je bid.

At best order; at market order

Objednávka prodeje bez určení cenového limitu. Obchod se uskuteční za nejvyšší (nejlepší) možnou cenu.

Auditor

Osoba, která je oprávněna podle zákona poskytovat auditorské služby.

Auditorská společnost

Společnost, právnická osoba, která má povolení k převádění auditu, jakožto vnitřní kontroly účetnictví společnosti nezávislou osobou.

Aukce

Organizovaný trh, na kterém účastníci zveřejňují cenovou nabídku ke koupi/prodeji zboží, které je předmětem aukčního jednání.

Aukce dluhopisová

Nejčastější forma prodeje státních cenných papírů zájemcům. Ministerstvo financí prostřednictvím svého výkonného agenta (obvykle centrální banky) nabízí v aukci státní cenné papíry na prodej nejčastěji finančním institucím, které si je posléze buď ponechají, anebo dále rozprodávají svým klientům. Může mít podobu holandské nebo americké aukce.

Aukce na BCPP

Způsob stanovení závěreční ceny akcií na pražské burze.

AUV

Alikvotní úrokový výnos - AÚV. Dluhopis se obvykle kupuje a prodává v době mezi výplatou dvou kupónů. Pokud například je dluhopis prodán přesně v polovině doby mezi výplatou kupónů, pak původnímu majiteli – prodávajícímu - „naběhl“ nárok na polovinu příštího kupónu. Tento naběhlý nárok se nazývá alikvotní úrokový výnos. Při prodeji dluhopisu tedy kupující neplatí jen cenu, ale i příslušné AÚV.

Back office

Oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za zpracování, vypořádání a další administraci obchodů.

Balancovaný fond

Fond, jehož finanční prostředky jsou investovány současně do akcií, obligací i do instrumentů peněžního trhu. Váha jednotlivých typů cenných papírů se může měnit podle aktuální situace na trzích.

Báze

Rozpětí mezi okamžitou a budoucí cenou cenného papíru k určitému časovému okamžiku. Sleduje se především mezi promptním trhem (reálný akciový trh) a futures kontrakty s budoucí splatností.

Bazický bod

1/100 z jednoho procenta.

BCPP

Burza cenných papírů Praha.

Bear, Bearish

Ang. medvěd, medvědí; označení pro pesimistu na akciových trzích nebo pro klesající trend.

Benchmark

Báze, vůči které se sleduje výnosnost akcií či ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index. Může se též chápat jako referenční hladina pro porovnání výkonnosti.

Beta

Tato veličina ukazuje závislost chování kursu příslušné akcie na tržních průměrech - indexech. Hodnoty beta >1 přestavují akcie s výkyvy většími než jsou charakteristické pro tržní průměry, analogicky hodnoty beta <1 představují defenzivní akcie, jejichž kolísání je nižší v porovnání s trhem.

Bezkupónový dluhopis

Nepřináší počas své "životnosti" kupónové platby. V den splatnosti vyplatí emitent jeho držiteli nominální (jmenovitou) hodnotu. Tyto dluhopisy se prodávají za cenu nižší než je nominální hodnota dluhopisu.

Běžný výnos (Current Yield)

Míra výnosnosti držitele dluhopisu, Běžný výnos=roční výnos dluhopisu/tržní cena dluhopisu.

Béžová kniha

Zpráva o stavu americké ekonomiky předkládána FEDu zhruba dva týdny před jeho zasedáním. Zachycuje stav ve 12 distriktech FEDu (12 rezervních bank) dle subjektivního hodnocení jejich představitelů, není plně podpořena empirickými skutečnostmi.

BIC

BIC je mezinárodní kód banky, kterým je příslušná finanční instituce identifikována na celém světě. BIC je používán v mezinárodním platebním styku k jednoznačné identifikaci zprostředkujících bank, které se podílejí na zpracování bezhotovostního peněžního převodu. Více informací naleznete zde: http://www.swift.com

Bid

Cena poptávky (poptávková cena) tj. nejlepší cena, za kterou je v daný okamžik možné prodat. Opakem je ask.

Bill Pass

Označení pro aukci pokladničních poukázek americkou centrální bankou (FED), která s cílem omezit likviditu ve finančním systému prodává cenné papíry, výměnou za volnou hotovost kupujícího.

Blokové obchody

Obchod, kde alespoň na jedné straně vystupuje člen pražské burzy. Je zaregistrovaný v obchodním systému burzy, předmětem obchodu je jedna emise CP a obchod splňuje podmínku minimálního objemu. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz investičního instrumentu na burze.

Blue chips

Označení pro nejkvalitnější a nejvíce obchodované emise akcií na daném veřejném trhu.

Blue sky laws

Opatření regulující obchod a úpis cenných papírů na území USA.

Bollingerova pásma

Používají se pro technickou analýzu cenných papírů. Technický indikátor umožňuje vizualizovat volatilitu a relativní cenovou úroveň v určitém období. Bollingerovo pásmo je tím širší, čím vyšší je volatilita.

Bonita

"Vyjádření kvality emitenta cenného papíru. Čím vyšší je bonita, tím důvěryhodnější je emitent a tým pádem tým schopnější vyplatit investovaný kapitál zpátky po zpětné odkupe akcií. Bonitu mohou měřit například ratingy (hodnocení) nezávislých ratingových agentur.

Book To Bill Ratio

Hodnota nových objednávek za období v poměru ke generovaným tržbám ve stejném období. Hodnota >1 znamená expanzi, hodnoty <1 pak kontrakci.

Book Value

Účetní hodnota vlastního jmění / Počet akcií (BVPS). Účetní hodnota = Celková aktiva-nehmotná aktiva-dlouhodobé závazky

Bookbuilding

Proces prodeje akcií, při kterém investiční banka sbírá cenové nabídky a teprve na základě poptávky stanoví emisní cenu.

Broker

Obchodník s cennými papíry, který má na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry. Představuje prostředníka mezi kupujícími a prodávajícími na trhu.

Bull, Bullish

Ang. býk, býčí; označení pro optimistu na akciových trzích nebo pro rostoucí trend.

Bunds (ang.)

Německé státní dluhopisy

Burza

Obchodní místo, kde se organizovaným způsobem a podle stanovených pravidel soustřeďuje nabídka a poptávka. V současné době se dělí na burzy cenných papírů, burzy valutové a devizové a na burzy komoditní. Typickým rysem burzy je to, že předmět obchodu - konkrétní zboží není fyzicky přítomno. Nakupující a prodávající se navzájem dohodnou o uzavření obchodu, který je pak následně vypořádán předáním zboží a přenosem finančních prostředků.

Burza cenných papírů

Právnická osoba oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů. Jinak obecně místo, kde se organizovaným způsobem a podle stanovených pravidel soustřeďuje nabídka a poptávka a kde se obchoduje.

Burzovní seance

Doba, během níž v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne probíhá obchodování.

Buy

Koupit. Označení doporučení k nákupu kdy fundamentální situace akcie je velmi dobrá a dá se předpokládat stabilní růst ceny.

Buy On Dip

Kupovat po poklesu jednorázového charakteru.

Buy On Weakness

Kupovat na nízkých hodnotách v rámci cenového pásma stanoveného trendem.

Buy&sell transakce

Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.

Buyout

Investiční transakce, při které jedna společnost získá většinový podíl ve druhé společnosti nebo ji celkově ovládne.

Býčí strategie

Spekulace na vzrůst ceny/hodnoty daného instrumentu.

CAPEX

Capital Expenditures, je ekvivalent kapitálových investic společnosti.

Capital Expenditures

Viz. CAPEX

Carry Trade

Situace, kdy investor financuje nákup vysoce úročených aktiv půjčkou aktiv za které platí nízký úrok. Využívá se především při obchodování měn, výnos je závislý na stabilitě měnových kurzů.

Cash flow

Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžných prostředků.

CDCP

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

CE3

Region ČR, Maďarsko a Polsko.

CEE

Central And Eastern Europe. Označení pro země střední a východní Evropy.

Cenný papír

Cenným papírem se rozumí obchodovatelný finanční nástroj, který lze nakoupit nebo prodat. Cenným papírem jsou zejména akcie, dluhopisy, podílové listy, ETF/ETC, warranty, certifikáty, opční listy, směnky, šeky, investiční kupóny, listinné kupóny, náložné listy, cestovní šeky, skladištní listy nebo skladové listy a jiné.

Cenný papír listinný

Cenný papír, který má podobu listiny.

Cenný papír na doručitele

Cenný papír, jehož majitelem je osoba, která je jeho oprávněným vlastníkem, aniž by byla jako majitel uvedena na tomto cenném papíru jménem. Právy plynoucími z tohoto cenného papíru je oprávněn disponovat ten, kdo jej "předloží".

Cenný papír na jméno

Cenný papír, jehož majitelem je osoba, která je jeho oprávněným vlastníkem, a která je jako majitel uvedena na tomto cenném papíru jménem. Právy plynoucími z tohoto cenného papíru je oprávněn disponovat ten, kdo je na tomto cenném papíru uveden jménem.

Cenný papír zaknihovaný

Cenný papír má dematerializovanou podobu, je veden v elektronické podobě např. v registru Střediska cenných papírů. V ČR je zaknihovaných přibližně 90% všech akcií.

Cenově vážený index

Hodnota indexu se odvíjí od cen jednotlivých akcií dáného indexu. S rostoucí cenou akcií společnosti je více hodnota indexu ovlivňována. U těchto indexu se nepočítá s objemem obchodovaných akcií. Tímto způsobem je konstruován například Dow Jones Industrial Average.

Centrální depozitář

Registr, který vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů v České republice.

CEPS

(Čistý zisk + Odpisy) / Počet akcií.

Cílová cena

Cena akcie, stanovaná analytiky, která předvídá budoucí vývoj titulu. Je publikovaná při změně investičního doporučení.

Costs/Income ratio

Provozní náklady / Provozní výnosy, čím nižší hodnota, tím efektivněji firma dosahuje tržby (nízké náklady), nebo se pohybuje v odvětví s konkurenční výhodou (dosahuje vysokých tržeb).

CPI (Index spotřebitelských cen)

Consumer's Price Index - Index spotřebitelských cen. Index měřící vývoj cenové hladiny určitého spotřebního koše obsahujícího některé zboží a služby. Ten je vybírán tak, aby reprezentoval spotřební návyky průměrného občana. Používá se k stanovení růstu životních nákladů a jako benchmark pro vyjednávání odborů o zvýšení platů. Jeho hodnota se zveřejňuje jednou měsíčně.

Cross trade

Obchod, který obchodník s cennými papíry uskutečňuje na vlastní účet resp. z vlastního účtu, nikoliv proti kotacím v obchodním systému. "Cross" obchodem makléř pouze oznamuje trhu, že k danému obchodu došlo.

Current Ratio

Indikátor schopnosti krátkodobě dostát závazkům. Měří hodnotu běžných aktiv ku běžným závazkům, čím vyšší hodnota tím lepší likvidita společnosti.

Custodian

Správce aktiv svěřených klientem.

Cyklické tituly

Akcie, jejichž cena stoupá nebo klesá v závislosti na aktuální fázi ekonomického cyklu (růst nebo pokles).

Časová hodnota (time value)

U opcí, "spekulativní hodnota" času, který zbývá do vypršení platnosti opce. Závisí především na volatilitě podkladového aktiva v čase.

Čistá marže

(Čistý zisk + Menš. hosp. výsledek) jako % celkových tržeb.

Čistá úroková marže

Čisté úrokové výnosy / Úročená aktiva.

Čistý dluh

Úročený dluh - Hotovost.

ČOJ

"Čisté obchodní jmění". Aktuální tržní hodnota všech cenných papírů, hotovosti apod., do nichž podílový fond investoval svěřené peníze.

DAX

Hlavní německý akciový index.

DCF

Metoda oceňování formou diskontovaného toku peněžních prostředků.

Debt Ratios

V rámci finanční analýzy tyto ukazatele vyjadřují schopnost společnost dostát dlouhodobým závazkům, například ukazatel Debt ratio (celkové závazky/celkovým aktivům).

Defenzivní tituly

Defenzivní neboli anticyklické tituly jsou akcie, jejichž cena není tolik ovlivněna aktuální fází ekonomického cyklu - když hodnota akcií obecně klesá, vývoj defenzivních titulů není zdaleka tak dramatický jako vývoj ostatních akcií. Často bývají spojeny se zajímavějšími dividendami než zbytek trhu. Za defenzivní se považují například telekomunikační společnosti nebo firmy z potravinářského či tabákového průmyslu.

Deflace

Opak inflace, pokles cenové hladiny. (Ceny v obchodech neustále klesají). Deflace je obvykle škodlivá, pokud je dlouhodobá.

Delta

Ukazuje vztah mezi změnou hodnoty opce a změnou ceny podkladových aktiv. Nabývá hodnot od -1 do 1. Čím blíže je hodnota delty 1 nebo -1 tím méně riziková je opce a reaguje pružněji na změny ceny podkladového aktiva.

Depozitář

Subjekt (nejčastěji banka), který dohlíží na správce podílového nebo jiného fondu, zda je v souladu se zákonem správcovo obchodování s majetkem fondu, oceňování tohoto majetku, dodržování zákonných limitů pro investice a podobně. (Majetek fondu je nejčastěji v podobě cenných papírů).

Depreciace

Samovolné znehodnocení domácí měny vůči měnám ostatním.

Deriváty

Odvozenné cenné papíry. Jejich hodnota se pohybuje v závislosti na pohybu ceny jejich podkladového aktiva. Nejznámější deriváty jsou warranty, opce, certifikáty, futures a CDF kontrakty, ETF a ETC investiční nástroje.

Devalvace

Úřední snížení kurzu domácí měny vůči měnám ostatním.

Disážio

Záporný rozdíl mezi emisním kursem akcie a její jmenovitou hodnotou.

Discount Rate

Úroková sazba, za kterou americká centrální banka (FED) poskytuje hotovost komerčním bankám. Zástavu obvykle tvoří státní dluhopisy.

Diskont

ČOJ na akcii – Tržní cena akcie / ČOJ na akcii, tj. sleva vůči nominální hodnotě.

Diverzifikace

Rozložení investic v portfoliu do jednotlivých investičních instrumentů za účelem rozložení rizika.

Dividenda

Představuje výnos pro držitele akcie definovaný jako právo na podíl na zisku společnosti.

Dividendový výnos

Tento výnos je možno použít pro porovnání s jinými úrokovými mírami, Dividendový výnos=Dividenda na akcii / Tržní cena akcie.

Dlouhá pozice (Long position)

Investor očekává vzestup kurzu akcie. To znamená, že akcii koupí a plánuje ji v budoucnosti prodat za vyšší cenu. Rozdíl prodejní a nákupní ceny je jeho zisk.

Dluhopis (Bond, obligace)

Podle zákona je dluhopis cenný papír, s nímž je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě dluhopisu ke dni jeho splatnosti a vyplacení výnosů z něho plynoucích k předem určeným datům. Koupě dluhopisu tedy znamená, že kupující půjčuje emitentovi dluhopisu určitou částku za podmínek daných při emisi dluhopisu. Emitent se právně zavazuje vyplácet kuponový výnos a splatit nominální hodnotu v den splatnosti dluhopisu. Kuponové výnosy jsou obvykle splatné v ročních nebo půlročních intervalech od data emise. Dluhopisy se vydávají se splatností i několik desítek let (u nás zatím do 15 let).

Dluhopis s diskontem

Prodává se za cenu nižší než nominální hodnota.

Dluhopis s prémií

Prodává se za cenu vyšší než je nominální hodnota.

Dluhopisový fond

Fond, jehož prostředky jsou investovány do dluhopisů. Je vhodný pro střednědobé investice.

Dluhopisový index

Je stejně jako jiné indexy, definovanou relativní charakteristikou cen většího počtu jednotlivých položek, které chceme pro zjednodušení popsat společně. Na rozdíl od indexu třeba spotřebitelských cen nebo akciových indexů mají dluhopisy určitou technickou zvláštnost – jejich cena se uvádí ve dvou podobách : 1. pro tvorbu trhu (kotování) jako tzv. čistá cena a 2. pro vypořádání uskutečněných obchodů, tedy pro odpovídající peněžní toky, jako tzv. hrubá cena. Obě se liší o naběhlý úrok, tedy o část nejblíže následující kuponové platby. Naběhlý úrok kompenzuje výhodu kupujícího, který dostane následující kuponovou platbu ve stejný den jako ten, kdo si dluhopis koupil dříve (a proto zaplatil nižší naběhlý úrok).

Dluhopisy a daně

Úroky z dluhopisů emitovaných v České republice jsou zdaněny podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění jeho pozdějších novel. U fyzických osob je daň z úrokového výnosu vybírána formou srážkové daně. U dluhopisů emitovaných v roce 2000 a později platí, že sazba srážkové daně je 15% a tato daň je odvedena emitentem. Zdanění zisků z nákupu a prodeje dluhopisů se pro fyzické osoby řídí stejnými pravidly jako při obchodování s akciemi. To znamená, že po uplynutí šestiměsíčního období od nabytí dluhopisu jsou tyto zisky osvobozeny od daně, za kratší období se zdaňují jako součást příjmu. Fyzické osoby nebudou platit daň z kuponového výnosu, pokud dluhopis prodají před datem výplaty kuponu nebo před tzv. rozhodným datem pro výplatu kuponu. U právnických osob se započte sražená daň. Pokud poplatníkovi vznikla daňová povinnost menší, než zaplacená srážková daň, vznikne poplatníkovi daňový přeplatek. Kuponové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných v ČR jsou osvobozeny od daně.

Dluhopisy s opcí

Dluhopisy, které dávají emitentovi právo předčasného splacení k jednomu či několika datům před datem splatnosti (kupní opce).

Dluhové trhy

Trhy s úvěry, půjčkami a dluhovými cennými papíry. Tyto nástroje mají omezenou splatnost (s výjimkou dluhopisů s nekonečnou splatností, tzv. perpetuit).

Doba splatnosti

Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru, vypršení platnosti opce, nebo splacení jmenovité hodnoty u obligací.

Durace

Míra rizika pevně úročených cenných papírů a portfolií. Počítá se jako průměrná doba splatnosti všech peněžních toků. Čím delší je durace, tím vyšší je citlivost kursu cenného papíru na výkyvy úrokových měr a inflaci. Je přímo úměrná volatilitě, ačkoli se vyjadřuje v časových jednotkách.

Durace dluhopisu

Durace dluhopisu je doba určená váženým průměrem dob, za které dojde k jednotlivým budoucím tokům (tedy jakési těžiště těchto toků na časové ose). Vahou zde ale není nominální tok, ale jeho diskontovaná hodnota. V čitateli vzorce pro duraci je tedy součet součinu (doba do k-tého toku)*(diskontovaný k-tý tok), ve jmenovateli součet diskontovaných toků. Diskontuje se sazbou rovnou výnosu dluhopisu do splatnosti.

Durace portfolia

Je obdobou stejného pojmu, který se definuje pro dluhopis. Tento postup se u durace portfolia aproximuje váženou durací jednotlivých dluhopisů, i když bychom technicky vzato opět mohli duraci portfolia vypočítat z údajů o všech tocích portfolia „přesně“. Standardně se jako váhy berou tržní hodnoty pozice příslušného dluhopisu.

EBIT

Earnings before Interest and Taxes - Provozní zisk. Zisk před odečtením úrokových nákladů a před zdaněním.

EBITDA

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů.

ECB

Evropská centrální banka. Centrální banka Eurozóny sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem.

Effieciency Ratios

Tyto ukazatele finanční analýzy měří efektivnost využití zdrojů společnosti. Jedná se např. o Asset Turnover (čisté tržby/celková aktiva) nebo ukazatele měřící rychlost návratu pohledávek atd.

Emerging markets (Rozvíjející se trhy)

Rozvíjející se trhy, které jsou charakteristické rychlým hospodářským růstem. Patří sem zejména region jižní Asie, východní Evropa a Latinská Amerika. Investování na těchto trzích je ve většině případů ale spojeno s velkým ekonomickým a politickým rizikem.

Emise

Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení.

Emise cenného papíru

Vydání cenného papíru společností (emitentem) za podmínek stanovených zákonem a jejího nabídka na primárním trhu.

Emisní ážio

Rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou (pokud je jmenovitá hodnota vyšší, jde o disážio).

Emitent

Společnost, která vydá cenné papíry, především za účelem získání finančních prostředků.

Emitent (vystupuje jako vypůjčující)

V České republice může být emitentem dluhopisu pouze právnická osoba. Jako u každé půjčky je u dluhopisů podstatná kvalita (bonita) emitenta-dlužníka, která je přímo spojována s očekáváním toho, že emitent plně dostojí svým finančním závazkům vyplývajícím z emise. Dluhopisy emitované v ČR, se kterými se nyní obchoduje, patří v naprosté většině případů do jedné z následujících kategorií : Státní dluhopisy – jsou vydávány Českou republikou prostřednictvím Ministerstva financí. Jejich celkový objem na trhu výrazně dominuje. Některé emise jsou nyní k dispozici ve velkých objemech (až 50 miliard korun). Korporátní dluhopisy (podnikové a bankovní) – získání finančních zdrojů vydáním dluhopisů volí zejména velké podniky a korporace (ČEZ, Škoda, Radiomobil, Mero) nebo velké banky. V současné době je bankovní sektor zastoupen obligacemi Evropské investiční banky. Komunální dluhopisy – mohou být emitovány buď komerčními bankami nebo přímo městy a obcemi pouze za účelem poskytnutí úvěru. Za jejich splacení ručí město nebo obce celým svým majetkem. Příkladem jsou komunální dluhopisy hlavního města Praha.

Enterprise value (EV)

EV=Tržní kapitalizace + Čistý dluh (krátkodobé i dlouhodobé úročené závazky - hotovost a její ekvivalenty). V poměru k EBITDA se používá jako alternativa pro ukazatel P/E

EPS

Earnings Per Share, EPS=Čistý zisk / Počet akcií, výnos na jednu akcii, má spíše význam pro držitele akcií jako odhad možných dividend.

Equal weight

Doporučení ponechat váhu titulu v portfoliu na stávající úrovni.

Evropská opce (European option)

Opce, která může být uplatněna pouze v den její splatnosti.

Ex-day

Označení dne, kdy je cenný papír zbaven určitého práva a začíná být obchodován bez tohoto práva (např. práva na dividendu, úpis nových akcií).

Ex-dividend

Označení dne, kdy se cenný papír obchoduje již bez nároku na dividendu.

Fair value

Představuje teoretickou cenu futures, která vyjadřuje odhad hodnoty příslušného podkladového aktiva obchodníkem na trhu s futures kontrakty. Hodnota fair value se mimo jiné využívá při odhadech, jakým směrem otevřou akciové indexy.

FED

Centrální banka v USA.

Federal Funds Rate

Jedná se o úrokovou sazbu, kterou stanovuje FED pro mezibankovní trh, je stanovována na denní bázi a proto se považuje za klíčovou úrokovou sazbu v USA.

Fibonacciho úrovně návratu (FUN)

Koncept FUN je odvozen od poměru po sobě jdoucich čísel fibonacciho posloupnosti (1,1,2,3,5,8,13 atd.), který je 0,618 a slouží jako základ pro stanovení podpůrných a rezistentní úrovní vývoje tržního kurzu mezi vrcholem a minimem v určeném časovém úseku. Jako klíčové úrovně se označují 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% a 76,4%.

Finanční páka

Udává v jaké míře se využívá pákový efekt financování dluhovým kapitálem. Finanční páka=celková aktiva/vlastní jmění.

Finanční trhy

Umožňují těm, kteří mají finanční deficit, aby měly přístup k hotovosti za účelem financování svých aktivit. Člení se na trhy dluhové, akciové, komoditní a měnové.

FOMC

Federal Open Market Commitee - Orgán FEDu, který se schází 8 ročně, tvoří ho 12 členů a rozhoduje o nastavení klíčových úrokových sazeb.

Fond fondů

Fond, jehož prostředky jsou investovány trvale do podílových listů jiných fondů.

Fond peněžního trhu

Fond, jehož prostředky jsou investovány do krátkodobých finančních nástrojů. Vykazuje nízké výnosy a nižší riziko kolísání a doporučuje se pro krátkodobé uložení peněz.

Fond pojištění vkladů

Fond, který slouží k ochraně vkladů klientů u bank. Přispívají do něj banky působící na našem území, povinně, určité procento z objemu pojištěných vkladů. V případě neschopnosti banky vyplatit vklady vkladatelům získají klienti z tohoto fondu část vložených prostředků zpátky.

FOREX

Výraz pro devizový trh. Foreign Exchanges. Mezinárodní devizový trh, je jedním slovem obchodování s cizími měnami. Forex je zjednodušeně celosvětová síť, která propojuje banky, pojišťovny, investiční fondy a brokerské společnosti, které sdružují individuální investory.

FOREX

Výraz pro devizový trh. Foreign Exchanges. Mezinárodní devizový trh, je jedním slovem obchodování s cizími měnami. Forex je zjednodušeně celosvětová síť, která propojuje banky, pojišťovny, investiční fondy a brokerské společnosti, které sdružují individuální investory.

Forward

Závazek prodávajícího prodat určité množství podkladového aktiva (měna, komodita, úroková míra, akcie) k určitému dni za stanovenou cenu a závazek kupujícího koupit stajné množství podkladového aktiva za stejných podmínek. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC, nikoli na burzách.

FRA

Forward Rate Agreement, viz. Forward.

Free float

Tržní kapitalizace akcií společnosti volně obchodovatelné na trhu, tj. akcií, které nejsou vlastněny strategickým vlastníkem.

Fundamentální analýza

Sleduje, do jaké míry tržní cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě. K tomu využívá početní metody posuzování finančních ukazatelů podniku. Studuje finanční výkazy společnosti - rozvahu, výsledovku, výkaz zisků a ztrát.

Futures

Standardizovaný termínový kontrakt, který má řadu vlastností shodných s forwardem. Rozdíl je, že s futures obchoduje pouze na burzách, nikoli na trzích OTC.

Gamma

Ukazuje vztah mezi veličinou „delta“ (viz příslušné heslo) a tržní hodnotou podkladových aktiv; gamma vyjadřuje absolutní změnu delty v případě změny hodnoty podkladového aktiva o jednotku.

Gap (mezera)

Jedná se o cenovou mezeru nebo interval v grafu, kdy otevírací cena a další vytvořené ceny jsou vyšší (v případě klesajících cen nižší), než hodnota předchozí uzavírací ceny. Rozlišujeme různý typy GAPů, jejichž správná interpretace může znamenat identifikaci obchodní příležitosti.

GDR

Global Depository Receipts. GDR představují obchodní podíl na běžných, tzv. podkladových akciích emitenta, které jsou uloženy u depozitáře. To znamená, že část kmenových akcií domácího emitenta je nahrazena těmito depozitními certifikáty, přičemž práva spojená s vlastnictvím původních akcií – především právo na dividendu či právo na upsání nových akcií při zvyšování základního jmění – přecházejí na vlastníky GDR, kromě práva hlasovacího. Každý majitel GDR má možnost je přeměnit na skutečné akcie.

GDR (globální depozitní certifikáty)

(GDR – Global Depository Receipt). Část akcií domácí akciové společnosti ze země A je skoupena zahraniční bankou ze země B. Banka naproti těmto akciím vydá cenné papíry označené jako GDR. GDR se následně mohou obchodovat na trhu země B. Smyslem transakce se umožnit obchod s akciemi původní společnosti na zahraničím trhu, aniž by bylo nutné absolvovat často náročnou administrativu.

HDP (Hrubý domácí produkt)

Hrubý domácí produkt je komplexní mírou ekonomické aktivity země. Skládá se z 5 skupin - osobní spotřeba, investice, čistý export, vládní spotřeba a zásoby. Největší podíl má osobní spotřeba, a to zhruba 2/3.

Hedge Fund

Fondy investující zpravidla do vysoce rizikových instrumentů a jeho investiční základnu tvoří především velcí investoři (i skupina jednotlivců).

Hedging

Zajišťování proti riziku. Je založené na spárování rozdílných toků. Cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

Hodnota dluhopisu

Každý dluhopis má jmenovitou (nominální) hodnotu, kterou v emisních podmínkách určil emitent. Velmi často to bývá částka 10 000 CZK, ale výjimkou nejsou hodnoty desetkrát nižší nebo vyšší. Nominální hodnota však téměř nikdy neodpovídá skutečné ceně, za kterou lze dluhopis na trhu koupit. Cena dluhopisu závisí zejména na dvou faktorech : na výši úrokových sazeb v okamžiku nákupu a na časovém posunu data nákupu vzhledem k datu výplaty dalšího kuponu. Při nabídce k nákupu/prodeji se cena dluhopisu se uvádí standardně v procentech nominální hodnoty, tj. např. "103,20", což znamená, že za jeden kus dluhopisu zaplatíme 103,20% jeho nominální hodnoty. To však není koncová cena. K této částce je nutné přičíst tzv. naběhlý úrok (označovaný též jako alikvotní úrokový výnos, AUV). První část ceny, uváděná v procentech, se označuje jako čistá cena a její pohyb je určen zejména změnami úrokových sazeb. Používá se při kotování cen mezi velkými obchodníky, kteří tzv. tvoří trh, tedy vzájemným obchodováním průběžně vytvářejí reálnou cenu určité emise pro nákup a prodej. Od této tržní čisté ceny se odvíjí čistá cena, která je nabízena koncovým investorům, po započítání obchodní marže toho, kdo obchody zprostředkovává. Naběhlý úrok se uvádí vždy k datu vypořádání obchodu, protože celkovou částku investor zaplatí za dluhopis v den vypořádání obchodu. Když přičteme naběhlý úrok k nominální hodnotě dluhopisu, kterou jsme násobili jeho čistou cenou, dostaneme celkovou částku na nákup či za prodej dluhopisu. Celkové ceně dluhopisu v CZK nebo v procentech nominální hodnoty se říká hrubá cena dluhopisu. Výpočet naběhlého úroku je technická záležitost a řídí se určitými konvencemi. U většiny našich dluhopisů zhruba měsíc před výplatou kuponu nastane ve vývoji naběhlého úroku zlom : naběhlý úrok za 11 měsíců skočí do záporné hodnoty ve výši úroku za jeden měsíc. Pro investora to znamená toto : poslední den, kdy je naběhlý úrok maximální, a tedy z pohledu AUV dluhopis nejdražší, má držitel dluhopisu právo na výplatu dalšího kuponu. O den později, kdy vlastně zaplatí méně, než odpovídá čisté ceně (naběhlý úrok je záporný), má nárok na kupon až za zhruba 13 měsíců, pokud bude dluhopis stále vlastnit.

Holubice

Centrální bankéř preferující hospodářský růst před nízkou inflací. V praxi se to obvykle projevuje preferencí nižších úrokových sazeb, než jaké preferují tzv. jestřábi.

Hrubá marže

Hrubý zisk jako % celkových tržeb.

HZL

Hypoteční zástavní listy. Jsou to dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a kuponový výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitostem. V České republice je mohou vydávat pouze hypotéční banky. Kuponové výnosy z hypotečních zástavních listů jsou osvobozeny od daně.

Identifikační číslo

Je IČO (Identifikační číslo organizace) u právnické osoby a rodné číslo u fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR.

IFO index

Německý ekonomický institut měsíčně zveřejňuje index ekonomické důvěry IFO založený na průzkumu mezi manažery podniků. Index obvykle velmi dobře prognózuje růst HDP, proto je investory bedlivě sledován. Čím vyšší index, tím lepší průměrné očekávání manažerů ohledně budoucího ekonomického vývoje.

Index akciového trhu

Ukazatel sloužící k měření výkonnosti trhu jako celku. Umožňuje porovnání trhů mezi sebou, sledování hodnotových nebo cenových změn mezi různými časovými okamžiky. Je průběžně počítán na základě aktuální tržní hodnoty akcií zařazených do indexu.

Indikátory

Indikátory představují nástroje technické analýzy odvozené od cen případně objemu obchodování podkladového aktiva. Cílem je zachytit trend nebo momentum (tendence zesilujícího trendu) vývoje ceny. Mezi základní prvky řadíme klouzavé průměry, oscilátory atd.

Inflace

Růst průměrné úrovně cen zboží a služeb během určitého časového období.

Intermediate

Období do 1 roku.

Investiční horizont

Doba, na kterou je investice plánována.

IPO

Initial Public Offer. Úpis nových cenných papírů prvonabyvatelům. Jedná se o způsob získání kapitálu pro společnost.

IRS

Interest Rate Swap, viz. Swap.

ISIN

International Securities Identification Number. Kód pro jednoznačné označení emise cenných papírů. Každá emise má přidělen ISIN, jehož podoba se řídí určitými pravidly (např. podle typu CP, obchodovatelnosti).

ISM indexy

Tyto indexy hodnotí sledovanou oblast (průmysl, sektor služeb) na úrovni USA. Hodnoty nad 50% znamenají expanzi (meziměsíčně) v opačném případě kontrakci ve sledovaném odvětví.

Junk bonds

Dluhopisy nesoucí vysoký úrok, ale zároveň s nízkým kreditním hodnocením.

Kapitálová přiměřenost (Capital adequacy)

Současné předpisy definují kapitálovou přiměřenost jako poměr kapitál/rizikově vážené aktiva.

Kapitálový trh

Místo, trh, kde je nabízen dlouhodobě uvolněný kapitál prostřednictvím finančních instrumentů. Soustřeďuje se tady poptávka a nabídka střednědobého a dlouhodobého kapitálu. Je součástí finančního trhu a je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti > 1 rok.

Klasifikované úvěry

Úvěry klasifikované jako nestandardní, pochybné a ztrátové.

Komise pro cenné papíry

Správní úřad pro oblast kapitálového trhu, jehož působnost a postavení jsou stanoveny zákonem.

Komoditní trhy

Trhy, na kterých se obchoduje s kontrakty na dodávku různých komodit - vzácné kovy, ropa, pšenice, kukuřice. Do finančních trhů se zařazují pouze v případě trhu s cennými kovy - zlato, stříbro a platina.

Komunální dluhopisy

Komunální dluhopisy mohou být emitovány buď komerčními bankami nebo přímo městy a obcemi pouze za účelem poskytnutí úvěru. Za jejich splacení ručí město nebo obce celým svým majetkem. Příkladem jsou komunální dluhopisy hlavního města Praha.

Kontinuální režim

Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, kdy k uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority, tzn., že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené.

Konvertibilní obligace

Jejich majitel má právo požadovat ve lhůtě v nich stanovené jejich výměnu za akcie společnosti. Uplatní-li majitel této obligace své právo, společnost je povinna zvýšit základní kapitál a nově emitované akcie vyměnit za dluhopisy. Pokud majitel obligace právo neuplatní, zůstává dál věřitelem společnosti a má právo jen na vrácení zapůjčené částky.

Korporátní dluhopisy

Emitují zejména velké podniky a korporace nebo velké banky za účelem získání finančních zdrojů. V současné době je bankovní sektor zastoupen obligacemi Evropské investiční banky.

Kotace

Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej daného CP.

Krátká pozice (short selling)

Pozice investora, při které se očekává pokles kurzu akcie. Investor prodává cenný papír, který nevlastní a který si půjčí od jiného investora, v očekávání zpětného nákupu cenného papíru v budoucnosti za nižší cenu. Po zpětném nákupu akcií je krátký prodávající vrátí půjčiteli. Krátký prodávající bude mít zisk (ztrátu), jestliže cenné papíry nakoupí zpět za nižší (vyšší) cenu. Krátký prodej většinou není časově omezen.

Kupní opce (call option)

Cenný papír, který představuje právo koupit podkladové aktivum k určitému datu. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude držitel opce přát.

Kupónový dluhopis

Vlastnictví těchto dluhopisů opravňuje jejich držitele k pravidelným příjmům (kupónům) mezi emisí a dobou splatnosti nominální hodnoty. Při splatnosti se rovněž vyplácí nominální hodnota dluhopisu. Obvykle mají splatnost delší než bezkupónové dluhopisy.

Kupónový výnos

Kupónový výnos je nastaven v době vydání dluhopisu. Je to vyplácený úrok vyjádřen v procentech z nominální hodnoty. Kupon stanoví pevnou částku pravidelně vyplácenou, která se v průběhu života bondu nemění bez ohledu na vývoj ceny nebo úrokových sazeb (výjimkou jsou dluhopisy s pohyblivým kuponem, tzv. floatery).

Kurz cenného papíru

Cena akcií, za níž se v určitém časovém období obchoduje na veřejném trhu.

Kurzotvorný obchod

Obchod, který má vliv na stanovení průběžného resp. konečného kurzu daného cenného papíru.

Kurzové riziko

Riziko ztráty v souvislosti se změnami kurzů cizích měn vůči měně domácí.

Leading indicators

Jedná se o ekonomický indikátor, který je souborem dat o nových objednávkách, z trhu práce, peněžní nabídky, stavebních povoleních a vývoji akciových trhů. Jeho výsledek je značně předvídatelný, díky předchozímu zveřejnění jednotlivých údajů. Jeho účelem je signalizovat okamžiky obratu ve vývoji ekonomického cyklu.

Lednový efekt

Empiricky vysledovaná zákonitost, kdy lednové výnosnosti akcií bývají statisticky nadprůměrně často vyšší ve srovnání s jinými měsíci v roku.

Leverage Buyout

Jedná se o odkup společnosti ze strany soukromých investorů pomocí vypůjčeného kapitálu. Jako krytí půjčky slouží aktiva kupované společnosti. K úhradě půjčky pak slouží finační toky generované kupovanou společností. Jako Reverse Leveraged Buyout se označuje odkup společnosti a její následné uvedení na akciové trhy prostřednictvím úpisu akcií.

LIBOR

London Interbank Offer Rate. Je aritmetickým průměrem úrokových mír z depozit nad 10 mil. GBP na určitou dobu, které nabízí v 11 hod. dopoledne londýnské referenční banky londýnským clearingovým bankám.

Likvidita

Schopnost subjektu dostát v kterémkoli okamžiku svým závazkům. U cenných papírů platí, že čím vyšší likviditu má cenný papír, tím rychleji je možné ho přeměnit na peníze (prodat). Podílový list otevřeného podílového fondu v ČR má ze zákona likviditu maximálně 30 dnů.

Likvidita

Schopnost subjektu dostát v kterémkoli okamžiku svým závazkům. U cenných papírů platí, že čím vyšší likviditu má cenný papír, tím rychleji je možné ho přeměnit na peníze (prodat). Podílový list otevřeného podílového fondu v ČR má ze zákona likviditu maximálně 30 dnů.

Liquidity ratios

Ukazatele vyjadřující finanční schopnost hradit dluhové závazky z využitelné hotovosti. Mezi nejznámnější ukazatele patří Current Ratio (běžná aktiva/běžné závazky), Quick ratio (běžná aktiva bez hodnoty zásob/běžná závazky).

Lock-up period

Doba, kterou musí strategický investor vyčkat s prodejem upsaných akcií, po uvedení emise na veřejně obchodované trhy.

Long Term

Období delší než 1 rok. Toto doporučení reflektuje dlouhodobý fundamentální názor analytika.

Lot

Minimální obchodovatelné množství cenných papírů.

Makléř

Fyzická osoba, která jedná jménem obchodníka s cennými papíry a má pro tuto činnost oprávnění od Komise pro cenné papíry - dozorního orgánu nad kapitálovým trhem.

Maloobchodní tržby

Ukazatel, který sleduje celkovou výši tržeb v maloobchodu. Je velice sledovaný, neboť věrohodně popisuje vývoj osobní spotřeby.

Margin

Obchodování s využitím úvěru.

Market Ratios

Tyto ukazatele odpovídají ochotě a důvěře investorů podílet se na vlastnictví aktiv společnosti (prostřednictvím držení akcií). Mezi nejznámnější ukazatele patří P/E (tržní cena/EPS), dividend yield (dividenda/tržní cena) a další.

Marže (margin)

Peněžní záloha, která je jako forma zajištění uložena v clearinovém domě při otevření pozice na trhu.

Maturity

Doby splatnosti cenných papírů.

Medium Term

Období cca 0,5 až 1 rok. Toto doporučení reflektuje krátkodobé trendy resp. reaguje na očekávaný vývoj v krátkém období.

Měnové trhy

Jedná se trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).

Měnový kurz

Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny.

MIC

MIC je mezinárodní kód burz cenných papírů a jiných regulovaných a neregulovaných trhů, kterým je příslušná instituce identifikována na celém světě. Více informací naleznete zde: http://www.iso15022.org/MIC/homepageMIC.htm

Modifikovaná durace portfolia

Relativní změna současné hodnoty portfolia při malé (myšlené) změně jeho výnosu do splatnosti se definuje jako modifikovaná durace portfolia, opět podobně jako u jednotlivého dluhopisu. V případě roční kuponové platby je modifikovaná durace dluhopisu rovna duraci dělené členem (1 + výnos do splatnosti (v %). Hodnoty durace portfolia a výnosu do splatnosti portfolia vypočítané z jednotlivých dluhopisů vážením, jak bylo uvedeno výše, mají právě tu příjemnou vlastnost, že s dobrou přesností platí stejný vztah též pro celé portfolio. Tedy známe-li duraci portfolia a jeho výnos do splatnosti, můžeme snadno vypočítat citlivost portfolia na změnu úrokových sazeb. Přesnost takového výpočtu se zhoršuje, jsou-li změny větší nebo jsou-li výrazně různé u sazeb s různou dobou do splatností.

Mutual fund

Americký výraz pro podílový fond.

Naked Short Selling

Nekrytá krátká pozice, prodejce otevírá pozici na pokles prodejem aktiva, které nevlastní ani není krytá půjčkou. V současnosti technika zakázaná, především na evropských burzách.

Nekurzotvorný obchod

Obchod, který nemá vliv na stanovení průběžné resp. konečné ceny daného cenného papíru. Jedná se například o nadlimitní obchody.

Neutral (Hold)

Cena akcie odpovídá fundamentálnímu ohodnocení. Pokud nedojde k fundamentální změně, cena by neměla výrazně ani růst ani klesat (Držet).

Nominální hodnota

Cena uvedená na cenném papíru, která se může lišit od jeho tržní ceny.

Nominální úrok

Úrok jmenovitě uvedený, nebere v úvahu zdanění ani inflaci.

Obchod bez povinnosti

Obchod uskutečněný přímo mezi tvůrcem trhu a jiným obchodníkem v rámci povoleného obchodního rozpětí nebo obchod uzavřený mimo otevřenou fázi obchodního dne.

Obchod s povinností

Obchod uskutečněný v systému SPAD proti zveřejněné kotaci tvůrce trhu v rámci otevřené fáze obchodního dne.

Obchodní den

Den, kdy je možné uzavírat obchody na trhu.

Obchodník s cennými papíry

Osoba, která má zvláštní povolení Komise pro cenné papíry poskytovat investiční služby dle Zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

Obchodování na páku

Obchodování, kdy investor ovládá vysokou nominální hodnotu investice prostřednictvím mnohem nižší reálně investované částky (tzv. margin), která je obvykle deponována na účtu obchodníka. Výsledkem je možnost vyššího zisku nebo ztráty, než by odpovídalo klasické investici ve výši marginu. Zároveň se ale s obchodováním na páku pojí mnohem vyšší riziko

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

Údaj měří peněžní hodnotu objednávek, dodávek a rozpracovanéch zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby (životnost delší jak 3 roky) za určitý časový úsek. Jedná se o sledovaný ukazatel zachycující trendy v ekonomice. Klíčový je údaj o objednávkách kategorie non-defence (nevojenské zakázky), které jsou hlavní součástí firemních investic a jejich trendů.

OIBDA

Operativní zisk před odečtením odpisů a amortizace.

Omega

Ukazatel vyjadřuje tzv. efektivní úroveň páky, tedy nejpravděpodobnější úroveň změny ceny opce (warrantu) v reakci na změnu ceny podkladového aktiva. Omega 10 tedy znamená 10% změnu ceny opce na 1% změnu ceny podkladového aktiva.

One cancel the another (OCO)

Typ pokynu využívaný především u forexového obchodování. OCO pokyn je složen ze dvou pokynů, jednoho limitního a druhého Stop-lossu.Jakmile je jeden z těchto dvou pokynů uspokojen, druhý je okamžitě zrušen.

Opce

Opce dává vlastníkovi opce právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu a závazek prodávajícího opce, prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. S opcemi se obchoduje na trzích OTC i na burzách.

Opční kontrakt amerického typu

Opční kontrakt, který může být uplatněn kdykoli během jeho životnosti, včetně dne splatnosti warrantu.

Opční prémie

Poplatek, který musí zaplatit kupující opčního kontraktu opčnímu prodejci.

Operativní marže

Poměr operativního zisku ku hodnotě čistých tržeb (čisté tržby=hrubé tržeb-bonusy, slevy, diskontní slevy), vyjadřuje se procentuálně, čím vyšší tím lépe (nutno posuzovat odvětvové rozdíly).

Operativní zisk

Zisk tvořený běžnými výdaji a náklady na jeho dosažení z běžné činnosti společnosti.

OTC

Over-the-counter. Mimoburzovní trhy, který se řídí volnějšími pravidly než trh regulovaný.

Outperform (market outperform)

Očekává se, že cena akcie se bude vyvíjet lépe než daný akciový index (obvykle se užívá hranice 5% nad zhodnocení daného indexu).

Overweight

Akcie by měla být zastoupena v portfoliu ve větší míře, než je její zastoupení v indexu.

P.A.

Z latinského per annum, což znamená "za rok". Pokud jsou splátková období kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p.a. počtem těchto období v roce.

P/BV

Cena akcie / BVPS (účetní hodnota na akcii).

P/CE

Cena akcie / CEPS [(čistý zisk + odpisy)/akcii].

P/E

(Price / earnings). Poměrový ukazatel cena akcie / čistý zisk na akcii. Investoři mají snahu nakupovat akcie s nízkým P/E, které v nějakém časovém okamžiku vnímají jako podhodnocené.

P/S

Cena akcie / SPS (tržby na akcii).

Patterns (vzory, formace)

Jedná se o grafické formace, které interpretují cenový vývoj aktiva. Jedná se například o postavení "hlava ramena", "dvojité dno/vrchol" atd. Součastí této techniky je také interpretace vzájemného postavení jednotlivých částí svícového grafu (části reprezentují zvolený časový úsek), které opět tvoří pravidelné vzory, např. Doji, Hammer, Shooting Star atd.

PEG

Míra posuzující ukazatel P/E ve vztahu s úrovní růstu zisků. Čím nižší hodnota ukazatele, tím příznivější údaj pro investora.

Peněžní trhy

Peněžní trhy jsou součástí dluhových trhů, a jsou to trhy s úvěry a půjčkami s původní splatností do jednoho roku a trhy s dluhovými cennými papíry (dluhopisy a směnky).

Perform (market perform)

Očekává se, že cena akcie se bude vyvíjet stejně jako daný akciový index (tzn. že zhodnocení akcie bude rovnocenné zhodnocení indexu).

Pevná úroková sazba

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.

Pink Sheets

Obchodní systém v USA zobrazující aktuální nabídky a poptávky titulů obchodovaných over-the-counter.

Pip(s)

Nejmenší technicky možná změna kurzu (akciového, měnového,…). U forexového obchodování obvykle 1/10 000 měnového kurzu. Menší jednotku kurzu již není možné při obchodování zaznamenat.

Pohyblivá sazba

Sazba, která se během úvěrového vztahu může měnit.

Portfolio cenných papírů

Jednotlivé druhy cenných papírů obsažené v majetku.

Povinné minimální rezervy bank

Povinný objem hotovosti, který musí mít každá banka deponovaný u centrální banky.

PPI (Index produkčních cen)

Producer Price Index. Vyjádřuje změny cen zboží na úrovni konečné produkce. Je sestavován metodou spotřebního koše, který zahrnuje okolo 3200 položek z různých odvětví. Jeho hodnota se udává meziměsíčně a meziročně.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate. Referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita.Stanovuje se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit.

Primární trh

Místo prvotního prodeje cenného papíru, kde je vždy prodávající samotný emitent.

Primární trh dluhopisů

Dluhopisy se dostávají na trh v emisích na tzv. primárním trhu. Účastníci primárních emisí jsou standardně největší bankovní i nebankovní obchodníci, kteří zde nakupují též pro svoje klienty. V České republice je primární trh státních i podnikových dluhopisů relativně rozvinutý. Státní dluhopisy se na primárním trhu prodávají formou americké výnosové aukce, tj. jsou uspokojovány objednávky účastníků aukce od nejnižšího požadovaného výnosu do splatnosti. Ministerstvo financí vydává vždy s měsíčním předstihem nový emisní kalendář státních dluhopisů na následující čtvrtletí. V současnosti se pořádá jedna aukce za měsíc. Průběžně jsou vydávány emise se splatnostmi tři, pět, deset a patnáct let. Každý dluhopis je několikrát "dovydán" a celkový emitovaný koncový objem jednotlivých dluhopisů není předem určený. Objemy do jednotlivých aukcí se liší, Ministerstvo je po dohodě s ČNB oznamuje v emisním kalendáři.

Prioritní akcie

Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Zákon připouští možnost kompenzovat prioritu těchto akcií tím, že s nimi není spojeno hlasovací právo. Toto hlasovací právo však ožívá, pokud není prioritní dividenda vyplácena.

Private banking

Investiční bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy.

Prodejní opce (Put option)

Kontrakt, který dává držiteli opce právo prodat prodejci put opce určité množství aktiv za určitou realizační cenu. Výstavce má povinnost tato aktiva za realizační cenu koupit.

Profit taking

Vybírání zisků. Aktivita investorů, kdy hromadně prodávají akcie po předchozím růstu kurzu akcie.

Profitability Ratios

Poměrové ukazatele finanční analýzy vyjadřující využití aktiv při vytvořených nákladech za účelem dosažení přijatelný míry výnosu. Jedná se například o ukazatele Hrubá marže (hrubý zisk/čisté tržby), zisková marže (čistý zisk/čisté tržby), ROE (čistý zisk/vlastní jmění), ROA (čistý zisk/celková aktiva) nebo Efficiency ratio (neúrokové náklady/tržby).

Prospekt emitenta

Přehled údajů o dané společnosti, která chce uvést cenné papíry na veřejný trh. Oznámení o vydání prospektu musí být zveřejněno v denním tisku nebo Obchodním věstníku.

Protistrana

Osoba, se kterou je uzavírán obchod (fyzická či právnická).

Provozní marže

Provozní zisk jako % celkových tržeb.

Průměrování

Nákupy stejného aktiva při různých cenách s cílem ovlivnit (především snížit) celkovou průměrnou cenu všech nákupů.

Průmyslové objednávky

Tato statistika měří meziměsíční změny v objemu zakázek průmyslových podniků.

Překoupení

Termín používaný v technické analýze. Jedná se o situaci, kdy technické indikátory naznačují blížící se vyčerpání poptávky a tudíž blížící se změnu rostoucího trendu.

Přeprodání

Termín používaný v technické analýze. Jedná se o situaci, kdy technické indikátory naznačují blížící se vyčerpání nabídky a tudíž blížící se změnu klesajícího trendu.

Příjmy z dluhopisu

Příjmy z dluhopisu můžeme rozdělit do tří skupin : 1. kuponový výnos tvoří úroky z kuponového výnosu, 2. splacení jistiny při splatnosti nebo při prodeji před splatností, 3. kuponové platby jsou pravidelné výplaty, nejčastěji jednou ročně. Příklad : Investujete 100 000 CZK do čtyřletého dluhopisu s kuponem 6%. Dostáváte 6 000 CZK ročně, za čtyři roky tedy z kuponů dostanete 24 000 CZK. Pokud peníze z kuponů utratíte, získáte pouze jednoduchý úrok. Ale pokud kupony reinvestujete, vytváří vám další výnosy. Pokud tyto úroky investujete, vyděláváte úroky z úroků atd. Kupónový výnos je nastaven v době vydání dluhopisu. Je to vyplácený úrok (například 6,55%, 3,7%) a je vyjádřen v procentech z nominální hodnoty. Kupon stanoví pevnou částku pravidelně vyplácenou, která se v průběhu života bondu nemění bez ohledu na vývoj ceny nebo úrokových sazeb (výjimkou jsou dluhopisy s pohyblivým kuponem, tzv. floatery). Protože se kupon vyplácí např. jednou ročně, je nutné zajistit, aby investor, který drží dluhopis jen část roku, dostal kuponový výnos, i když ho prodá před výplatou kuponu. K tomu slouží úprava čisté ceny o alikvotní úrokový výnos (AUV).

PX index

Klíčový akciový index pražské burzy, jehož bázi tvoří tituly obchodované v segmentu SPAD. Index měří změnu tržní hodnoty reprezentativního portfolia akcií zařazených do báze indexu. Každé emisi přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci.

Rally

Anglický výraz používaný v češtině slangově pro prudký růst ceny, kurzu nebo celého trhu.

Range

Anglický výraz používaný v češtině slangově pro rozmezí (pásmo), ve kterém se kurz (cena, úroková sazba…) pohybuje.

Rate cut

Anglický výraz pro „snížení signálních úrokových sazeb centrální bankou“. Ve finančních kruzích se výraz vžil natolik, že bývá užíván i v češtině jako zdomácnělý výraz.

Rate hike

Anglický výraz pro „zvýšení signálních úrokových sazeb centrální bankou“. Ve finančních kruzích se výraz vžil natolik, že bývá užíván i v češtině jako zdomácnělý výraz.

Rating

Hodnocení úvěrové bonity (schopnosti vyplatit zpět investovaný kapitál) emitentů cenných papírů, které zveřejňují většinou ratingové agentury.

Reduce

viz. Sell. Toto doporučení je svým charakterem slabší než doporučení Sell a nabádá investory k postupnému snižování pozic v daném titulu, nikoliv k jednorázovému prodeji.

Regionální PMI indexy

Indexy hodnotí úroveň expanze průmyslového sektoru za klíčové oblasti USA. Hraniční hodnota mezi expanzí/kontrakcí je buď 50% nebo 0.

REIT

Veřejně obchodované společnosti, které vlastní portfolio nemovitostí, jejich cílem je generovat zisk z výnosu těchto nemovitostí. REIT - Real Estate Investment Fund.

Repo-operace

(Repurchase agreement, Sell / Buy – back operace). Podej cenného papíru se současným závazkem tento cenný papír odkoupit v daném termínu zpět. Subjekt prodávající cenný papír tím způsobem dočasně získává likviditu. V ČR nejznámějším případem repo operací jsou repo operace České národní banky (ČNB). ČNB prodává nejčastěji státní pokladniční poukázky komerčním bankám se závazkem jejich zpětného odkupu (nejčastěji za 14 dní). Smyslem repo operací ČNB je stažení likvidity z peněžního trhu a tudíž ovlivňování výše mezibankovních úrokových sazeb. Tzv. 2týdenní repo sazba ČNB, tedy úroková sazba, za níž se repo operace provádějí, je základní signální úrokovou sazbou ČNB.

Resistance

Z pohledu technické analýzy se jedná o cenovou úroveň, kde dochází k vyčerpání růstu kurzu a předpokládá se zpětný pohyb (pokles ceny) oproti možnosti pokračování růstu.

Restrukturalizace portfolia

Restrukturalizací se rozumí změna složení portfolia, tj. prodej nebo nákup titulu z/do indexu. Nejčastejším důvodem prodeje je snížení zbytkové splatnosti pod stanovenou hranici, nejčastějším důvodem nákupu jsou nové emise. Indexy se liší v zásadě dvěma přístupy k okamžiku restrukturalizace : 1. index může být restrukturalizován pouze k určitým datům, např. na konci každého čtvrtletí, 2. index je restrukturalizován hned, jakmile k relevantní události dojde. První způsob se vyskytuje častěji. Samotní výpočet změny portfolia se řídí „zákonem zachování hodnoty portfolia“. To znamená, že vážená suma, kterou je index definován, má stejnou hodnotu před a po restrukturalizaci. Zároveň musí být částka, kterou získáme např. z prodeje určitého titulu investována do zbývajících titulů proporcionálne k jejich nominálním objemům emise, pokud je index vážený. U vážených i nevážených indexu platí, že částky investované do jednotlivých titulů jsou u výnosových indexů úměrné hrubým cenám a u cenových indexů čistým cenám.

Revalvace

Úřední zvýšení kurzu domácí měny vůči měnám ostatním.

RIC

Zkratka "Reuters Identification Code" mezinárodní označení cenného papíru podle burzy, kde je danný cenný papír obchodován. Např. FTE.PA (France Telecom obchodovaný na burze v Paříži).

Rights Offering

Proces přidělení práv akcionářům na úpis nově emitovaných akcií (s cílem navýšit kapitál společnosti), obvykle probíhá za cenu, která je nižší než tržní. Práva na úpis mohou být obchodovatelná.

Risk management

Proces používaný bankami pro minimalizaci ztráty investovaného kapitálu.

ROA

Return On Assets, ROA=(Čistý zisk + Menš. hosp. výsledek) / Celková aktiva, fin. ukazatel, který popisuje zhodnocení celkových aktiv.

ROCE

(Čistý zisk + Menšinové hospodářské výsledky + Úrokové náklady) / (Vlastní jmění+ Menšinové vlastní jmění + Úročený dluh).

ROE

Return On Equity, ROE=(Čistý zisk + Menš. hosp. výsledek) / (Vlastní jmění+ Menš. vlastní jmění), fin. ukazatel, který říká, kolik vydělá kapitál akcionářů.

Roll Over

Označení pro situaci, kdy dochází k přechodu z aktuálního futures kontraktu na nejblíže následující (prodej prvního, nákup druhého). Kladný rozdíl (cena následujícího - cena aktuálního) mezi kontrakty = contango, záporný rozdíl = backwardance.

Sekundární trh

Trh, kde se uskutečňují obchody s již vydanými cennými papíry mezi jednotlivými investory.

Sekundární trh dluhopisů

Již vydané emise se v průběhu svého života obchodují na sekundárním trhu. V současné době se na dluhopisovém trhu v ČR aktivně obchoduje se 13 státními emisemi a přibližně 20 korporátními emisemi. Nejlikvidnější jsou nejdelší emise, které jsou vzhledem ke své větší rizikovosti nejvíce volatilní a tedy i nejzajímavější pro obchodníky. Z pohledu velkého investora je při obchodování s dluhopisy nejvýhodnější využít služeb některého tvůrce trhu. V současnosti je to 10 obchodníků, převážně domácí banky nebo pobočky zahraničních bank. Standardní objemy obchodů jsou minimálně 10 milionů CZK v nominální hodnotě a jejich násobky. Objemy, které nejsou násobkem tohoto objemu, jsou již málo likvidní a na mezibankovním trhu se v podstatě neobchodují.

Sell

Tržní cena akcie přesahuje fundamentální hodnotu firmy a dá se očekávat pokles ceny (Prodat).

Short term

Doporučení pro období cca 0,5 roku. Toto doporučení reflektuje velmi krátkodobý názor analytika, který však obvykle není v rozporu s názorem dlouhodobým.

Small caps

Obecné označení pro akcie podniků s menší tržní kapitalizací, obvykle vyšší rizikovostí a nadprůměrnou šancí na zhodnocení (tj. s velkým růstovým potenciálem).

Spekulace

Nákup a prodej cenných papírů v krátkém investičním horizontu (řádově v dnech). Tato investiční strategie je velmi riziková a vyžaduje denní sledování vývoje cen.

Spotřebitelská důvěra

V USA je údaj kompletován na základě průzkumu 5000 domácností, 60% indexu je zaměřeno na očekávání, 40% na hodnocení aktuální situace. Sledují se především meziměsíční změny hodnoty indexu.

Spread

Rozpětí (v měnových jednotkách) mezi cenou na nákup a cenou na prodej.

SPS

Tržby / Počet akcií.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou vydávány Českou republikou prostřednictvím MF. Jejich celkový objem na trhu výrazně dominuje. Některé emise jsou k dispozici ve velkých objemech (až 50 miliard korun).

Stochastik

Indikátor hybnosti používaný v technické analýze. Vztahuje uzavírací kurz k nejvyššímu a nejnižšímu kurzu v průběhu sledovaného období. Používá se za účelem identifikace nákupních a prodejních signálů.

Stop-loss

Úroveň kurzu (ceny), na které investor uzavírá svou ztrátovou pozici (např. prodává držený instrument) a kterou si předem určil. Smyslem je zabránění příliš velkým ztrátám. Například investor čeká růst ceny akcie a proto akcii nakoupí. V rozporu s jeho očekáváním akcie oslabuje a investorovi vzniká ztráta. Jakmile akcie oslabí na úroveň, kterou si investor předem stanovil jako stop-loss, akcii prodá, aby se jeho ztráta neprohlubovala. (Při devizových obchodech si banky velmi často stop-lossy stanovují a prodejní příkazy se posléze spouštějí prakticky automaticky bez přičinění obchodníků. Důsledkem jejich hromadného spuštění a prodejů dané oslabující měny je ještě prudší propad této měny.)

Strong buy

Doporučení, kdy analytik má silný fundamentální názor na vývoj akcie a doporučuje neprodleně zaujmout dlouhou pozici (tzn. danou akcii nakoupit). Prudký růst ceny se dá očekávat v příštích několika dnech resp. týdnech.

Strong sell

Doporučení, kdy tržní cena akcie výrazně přesahuje fundamentální hodnotu firmy, případně došlo k výrazné změně ekonomického prostředí. Dá se očekávat prudký pokles ceny akcie.

Střední výnos portfolia

Je váženým průměrem očekávaných výnosů jednotlivých komponent portfolia.

Support (podpora)

Úroveň podpory představuje v technické analýze cenovou hladinu, kde dochází k oslabení prodejců a naopak je pravděpodobný zpětný růstový pohyb.

Swap

Devizová operace, která je založena na výměně jedné devizy za jinou devizu na určité období. Funguje jako termínový obchod s cílem dosáhnout zisku při kurzové změně deviz. Swapy jsou obchodované na trzích OTC.

Syntetický index

Předchozí způsob výpočtu indexu pracuje se skutečnými dluhopisy. Celá řada technických potíží, jako nedostatek titulů s určitou splatností, konvence výpočtu naběhlého úroku, ex-kuponová období atd. se dají elegantně obejít. Typickým příkladem jsou indexy Deutsche Börse (REX, JEX, PEX), které jsou konstruovány ze 30 syntetických indexových dluhopisů. Aktuální ceny syntetických dluhopisů (t.j. pomyslných dluhopisů s určeným kuponem a určenou splatností) se vypočítají z modelu struktury úrokových sazeb, což je obdoba výnosové křivky. Aktuální parametry modelu se stanovují z výnosu do splatnosti reálných dluhopisů některou z optimalizačních metod (zde lineární regresí). Možnosti výpočtu téměř libovolně definovaných indexu jsou ohromné. Návody, jak se dá index aproximovat skutečnou investiční strategií, už nikoli.

Šíře trhu

Udává podíl akciových titulů z určité skupiny (definované například akciovým indexem), které se podílejí svým vývojem na vývoji této skupiny. Například podíl 2/3 růstových titulů se považuje za zdravý a potvrzující stav dalšího růstu.

Štěpení cenných papírů (split)

Zvýšení počtu cenných papírů a ekvivalentní změna jejich jmenovité hodnoty. Výše objemu emise se nemění.

TED Spread

Jedná se o rozdíl mezi 3měsíčním dolarovým LIBORem (sazba účtovaná mezi bankami za hotovostní půjčky USD) a Federal Funds Rate (viz. příslušné heslo). Čím vyšší spread, tím vyšší míra nejistoty v bankovním sektoru panuje a instituce jsou méně ochytny pujčovat hotovost.

Technická analýza

Opírá se o záznamy výsledků předchozích burzovních obchodů a o ukazatele, které jsou z těchto dat počítány.

Theta

Tento ukazatel vyjadřuje úbytek ceny opce (nejčastěji na týdenní bázi) v čase pokud všechny ostatní parametry (cena podkladového aktiva, volatilita atd.) zůstávají nezměny. Pokud theta udává například -0,01, pak při tzv. poměru odběru 1:1 bude týdenní ztráta hodnoty opce 0,01 z absolutní ceny. Obecně lze průběh ztráty časové hodnoty opce popsat tak, že 1/3 časové hodnoty se ztratí v první polovině její životnosti ve zbývající polovině pak 2/3 časové hodnoty. S blížící se splatností se zrychluje úbytek časové hodnoty.

Ticker

Několikapísmenový kód cenného papíru pro jeho jednodušší identifikaci, např. PFE (Pfizer).

Tier 1

Ukazatel kapitálové přiměřenosti bank. Čím vyšší tím je vyšší očekávaná spolehlivost banky.

Tovární objednávky

Jedná se o údaj, který zahrnuje informace o vývoji objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a navíc sleduje vývoj objednávek zboží mimo tuto kategorii (především potraviny a spotřební zboží). Tento údaj je díky dřívějšímu zveřejnění klíčové složky do značné míry předpověditelný a tedy mívá menší bezprostřední vliv na sentiment.

Tranše

Umístění emise cenných papírů na kapitálovém trhu po částech.

Treasury Bills, Notes, Bonds

Obchodovatelné obligace americké vlády. T Bills - krátkodobé instrumenty s platností nižší než 1 rok. T Notes - mají obvykle splatnost mezi 1 rokem až 10 lety. T Bonds mají splatnost delší jak 10 let.

Trend

V technické analýze se jedná o tendenci vývoje ceny aktiva pohybovat se určitým směrem v čase. K jeho identifikaci slouží nástroje (grafické formace, indikátory) technické analýzy.

Triple Witching Day

Termín označující současnou expiraci futures kontraktů, opcí na individuální akcie a akciové indexy. Jedná se vždy o třetí pátek v měsíci březnu, červnu, září a prosinci a obchodování v takový den může být značně volatilní a spojené s výraznými objemy obchodování.

Tržní cena

Dosažení dohody akcie na takové cenové hladině, při které je prodávající strana ochotna prodávat a kupující strana kupovat.

Tržní cena

Dosažení dohody akcie na takové cenové hladině, při které je prodávající strana ochotna prodávat a kupující strana kupovat.

Tvorba ROP

Tvorba rezerv a opravných položek.

Tvůrce trhu (market maker)

Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v rámci obchodování.

Underperform (market underperform)

Očekává se, že cena akcie se zhodnotí v porovnání s indexem méně (obvykle se užívá hranice 5% pod zhodnocením daného indexu).

Underweight

Akcie by měla mít v portfoliu nižší váhu než v indexu.

Upisování akcií

Zakoupení části nové neprodané emise akcií.

Úrokové krytí

Provozní zisk / Úrokové náklady.

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje mimo jiné např. i o výplatě dividend.

VaR

Value at Risk. Jedna z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Vyjádřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti.

Věčný dluhopis

Vyplácí kupóny po neomezenou dobu.

Volatilita

Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost cen, kurzů, sazeb.

VWAP (Cenově vážená průměrná cena)

Volume Weighted Average Price, cenově vážená průměrná cena. Jedná se o průměrnou cenu, kde cena, při které se zobchoduje větší počet kusů, má ve výpočtu větší váhu než cena, při které se zobchoduje menší počet kusů.

Výnos portfolia do splatnosti

Je obdobou pojmu, který se definuje pro dluhopis (YTM), i když portfolio obvykle určité jedno datum splatnosti nemá. U dluhopisu je to (roční) úroková sazba, která, když ji použijeme jako diskontní sazbu pro diskontování budoucích finančních toků z dluhopisů, dá stejnou hodnotu součtu diskontovaných budoucích toku jako je současná pořizovací cena dluhopisu. (V jiné souvislosti se taková sazba označuje jako „vnitřní výnosové procento“). Obdobně bychom mohli vypočítat výnos do splatnosti celého portfolia : známe toky z jednotlivých dluhopisů, váhu těchto toků, data toků. Z ryze praktických důvodu (nutné speciální programové vybavení) se tento výnos portfolia nahrazuje aproximací z výnosu do splatnosti jednotlivých dluhopisu, jejichž výpočet je standardní součástí mnoha programových balíku. Ukazuje se, že nejlepší aproximaci získáme, když výnosy do splatnosti jednotlivých dluhopisů v portfoliu vážíme součinem durace dluhopisů krát tržní hodnota pozice príslušného dluhopisu. Tržní hodnotou pozice se rozumí součin jeho nominálního objemu v portfoliu a hrubé ceny nominální jednotky dluhopisu.

Výnosový index

Též nazývaný výkonový index (total return index) měří výnos investice do portfolia indexu. Základním požadavkem je to, že všechny výnosy z portfolia – což jsou obvykle jen výplaty kuponu – se investují opět do portfolia za ceny kotované na trhu v den investice. V každém okamžiku je výnosový index roven relativní hodnotě portfolia, tj. je váženým součtem hrubých cen dluhopisu v portfoliu indexu případně zvětšeném o pohledávky za emitentem, tj. o kuponové platby, na které má držitel indexového portfolia nárok v období tzv. ex-kuponu. Tento vážený součet je násoben konstantou, která normuje index vzhledem k počáteční hodnotě a mění se obecně při změně složení portfolia indexu, změně vah jednotlivých dluhopisů nebo při reinvestici kuponové platby.

Výroční zpráva

Zpráva o hospodaření akciové společnosti za období jednoho roka.

Využití kapacit

Údaj o využití kapacit je součástí zveřejňovaných dat o úrovni průmyslové produkce. Obecně se sleduje trend vývoje ukazatele, případně nabývání extrémních hodnot. Z hlediska možnosti akcelerace inflace se sleduje linie 85% využití možných kapacit.

Warrant

Opce, která dává majiteli právo koupit popř. prodat k určitému termínu nebo během určité doby určité množství cenných papíru za předem stanovenou cenu.

YTM (výnos do splatnosti)

Yield To Maturity (výnos do splatnosti), je konstantní úrokovou mírou diskontování finančního toku (složeného z kupónů a nominální hodnoty), přičemž tímto diskontováním obdržíme cenu dluhopisu. Cena dluhopisu a YTM jsou nepřímo úměrné.

Zew Survey Index

Indikátor vyjadřuje očekávání budoucího ekonomického růstu v SRN na základě průzkumu 350 institucionálních investorů a analytiků. Je zveřejňován 1x měsíčně a jeho kladná/záporná hodnota odpovídá pozitivnímu/negativnímu očekávání.

Zpráva o vývoji nezaměstnanosti

V USA je trh práce sledován na základě dvou průzkumů. První zkoumá 60000 domácností a na základě jeho výsledků se stanovuje % míra nezaměstnanosti. Druhý na vzorku 375000 firem pak zjišťuje počty vytvořených pracovních míst, průměrný hodinový pracovní týden a hodinové náklady práce. Na aktuální sentiment na trzích má bezprostředně nejvýraznější dopad informace o počtu vytvořených pracovních míst (případně jejich úbytku v ekonomice).

Žádosti o pracovní podpory

Údaj zveřejňování v USA na týdenní bázi, uvádí počet nových žádostí o státní podporu v nezaměstnanosti. Součástí reportu je také celkový počet opakovaně podaných žádostí.