Patria Finance

Upozornění pro investory

Právní upozornění týkající se prezentace investičních doporučení

Skupina Patria

Tento dokument, investiční doporučení a jiné ekonomické či investiční analýzy (dále jen „analýzy“) byl připraven analytickým oddělením společnosti Patria Finance, a.s. (dále jen „Patria Finance”), licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Společnost Patria Finance, a.s. je součástí skupiny Patria Finance, a.s. (Patria Finance), součástí této skupiny jsou i společnosti Patria Online, a.s. a Patria Corporate Finance a.s. (všechny společnosti patřící do skupiny Patria Finance dále jen jako „Patria“) V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli analytici společnosti Patria Finance, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Metoda oceňování:

Při přípravě analýz používá Patria všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) diskontování budoucího volného cash-flow (Discounted Cash Flow valuation, DCF), (ii) diskontování budoucích dividend (Dividend Discount Model, DDM), (iii) porovnání ve skupině srovnatelných společností (Market-Based Valuation) a (iv) screeningový systém. Méně často jsou pak využívány některé další metody stanovení férového ocenění, resp. cílové ceny, jako například Residual Income Valuation.

DCF a DDM: výhodou těchto metod je, že jsou propočítány budoucí finanční výsledky, jejich nevýhodou však je, že prognóza budoucích finančních výsledků je ovlivněna vlastním úsudkem analytika.

Porovnání ve skupině srovnatelných společností: je více nezávislé na úsudku analytika, ale je obvykle založeno na současných finančních výsledcích, které se mohou od výsledků budoucích lišit.

Screeningový systém: je založen na dvou dimenzích – ohodnocení potenciálního růstu a identifikaci atraktivní hodnoty akcií. Podle výsledků screeningu se tak jednotlivé sektory a tituly dají seřadit ve dvojrozměrném prostoru, což umožňuje posoudit jejich relativní atraktivnost. Výsledná známka v obou dimenzích se skládá ze sedmi dílčích metrik se stejnou váhou. Každá metrika má tudíž váhu 1/7, maximální dosažitelná známka pro růst je tedy 1, to samé platí pro hodnotu. Výsledný screeningový prostor je tedy kvadrantem se souřadnicemi [(0;1);(0;1)], přičemž jeho nejatraktivnější částí je kvadrant o souřadnicích [(0,5;1);(0,5;1)], neboli část, která představuje „růst při rozumné hodnotě“.

Jako růstové metriky Patria používá: očekávaný růst tržeb, očekávaný růst EPS, revize očekávaného EPS za poslední čtyři týdny (momentum), očekávaná provozní marže, očekávaná zisková marže, očekávaný růst ziskové marže a výnos vlastního kapitálu (ROE). Očekávání se vztahují k příštímu roku. U finančního sektoru Patria nebere v úvahu očekávaný růst tržeb a provozní marži (použité metriky mají tudíž váhu 1/5).

Jako hodnotové metriky Patria používá tyto ukazatele: EV/očekávané tržby, P/očekávaný zisk (forward P/E), PEG poměr ((P/E)/očekávaný růst zisku), FCFY (volný hotovostní tok na akcii/cena akcie), EV/EBITDA, P/B (poměr ceny akcie a účetní hodnoty na akcii) a dividendový výnos. Očekávání se vztahují k příštímu roku, u finančního sektoru Patria nebere v úvahu EV/očekávané tržby a EV/EBITDA (použité metriky mají tudíž váhu 1/5).

Použité metriky mohou nabývat hodnot „0“, nebo „1“, a to podle následující metodologie:

 • růstovým kritériím bude přidělena hodnota 1, platí-li Hodnot_Sektor (Titul) > Hodnota_Trh (Sektor), v opačném případě nabude proměnná hodnoty 0,
 • hodnotovým kritériím bude přidělena hodnota 1, platí-li (Sektor nyní (Titul))/(Sektor 5yrAVG (Titul))%(Trh nyní (Sektor))/(Trh 5 yrAVG (Sektor)<1, v opačném případě nabude proměnná hodnotu 0.

Kompas: analýzy v dokumentu nazvaném Kompas vznikly za použití kombinace metod DCF, DDM a porovnání ve skupině.

Radar: analýzy v dokumentu Radar vznikly za použití kombinace metod Screeningový systém, DCF, DDM a porovnání ve skupině

Vysvětlení uvedených doporučení:

Není-li v analýze uvedeno jinak, doporučení použitá Patrií mají následující význam:

 • Koupit – předpokládá se zhodnocení o 10 a více procent v časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
 • Držet – celková návratnost se předpokládá mezi +10 % a -10 %, a to v časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
 • Prodat – předpokládá se, že celková návratnost klesne o 10 % nebo více, v časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována.
 • Take-profit – cena, která by měla dávat představu, kdy realizovat zisk, je stanovena arbitrárně na úrovni 30 procent z rozdílu mezi nákupní cenou a průměrnou 12M cílovou cenou na trhu a upravena o riziko.
 • Stop-loss – cena je stanovena na úrovni 10 procent pod nákupní cenou a následně také upravena o riziko daného titulu. Jako aproximaci rizika Patria používá parametr beta relativně k příslušnému benchmarku (S&P 500 pro USA, národní burzovní indexy pro Evropu).

Konflikt zájmů:

Patria nebo s ní propojené osoby (zejména společnosti ze skupiny Patria Finance) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů se společnostmi, které jsou v konkrétních analýzách zmiňovány. Patria nebo s ní propojené osoby se tak mohou dostat do konfliktu zájmů který může ovlivnit objektivitu daných analýz.

Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Patria nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů nebo strategií, které jsou v analýzách uváděny.

Tituly uvedené v analýzách představují investiční tipy analytiků Patrie. Doporučení makléřů Patrie či jiných zaměstnanců Patrie, ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního klienta Patrie, kterému je poskytována služba investičního poradenství ale také s ohledem na současný, resp. očekávaný budoucí vývoj na finančních a kapitálových trzích.

Přestože tento dokument a analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, propojené osoby a jednotlivá oddělení Patrie mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto analýzách.

Investoři by proto měli tuto konkrétní analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování.

Patria analytikům vnitřními pravidly zakazuje provádět osobní obchody s investičními nástroji, které spadají do působení daného analytika, tj. s nástroji, ke kterým daný analytik vytváří analýzu investiční příležitosti. Analytici mají dále zakázáno ve vztahu k těmto investičním nástrojům poskytovat investiční služby, kromě služby investičního doporučení. Bližší informace o omezení střetu zájmů jsou uvedeny na internetové stránce finance.patria.cz v sekci dokumenty, v dokumentu nazvaném „Opatření k omezení střetu zájmů“.

Informace o tom, zda Patria nebo s ní propojené osoby (zejména společnosti ze skupiny Patria Finance):

 • působí jako tvůrce trhu ve vztahu k finančním nástrojům některé ze společností v analýze zmíněné („emitenta“);
 • zajišťují likviditu ve vztahu k finančním nástrojům emitenta;
 • obdržely od emitenta kompenzaci za služby investičního bankovnictví;
 • mají přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu emitenta přesahující pět procent;
 • v posledních dvanácti měsících byla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem;
 • má s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení; ani
 • seznámila emitenta s danou analýzou před jejím rozšířením, resp. zda byla na základě toho daná analýza upravena;

jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese https://www.patria.cz/akcie/vyzkum/doporuceni.html. Na této adrese je rovněž uveden seznam smluv o poskytování investičních služeb uzavřených s emitentem a přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Patria patří do podnikatelské skupiny KBC Bank a není-li v analýze uvedeno jinak, Patrii není znám případný střet zájmů vyplývající z účasti v této skupině. Patrii vytvořila analýzu nezávisle na ostatních členech této skupiny a bez jakékoliv bližší znalosti konkrétních investičních aktivit a zájmů jednotlivých členů této podnikatelské skupiny.

Odměna analytiků:

Analytici jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti rozborů, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů a celkové ziskovosti Patrie, což zahrnuje i zisky odvozené od tržeb z investičního bankovnictví. Žádná část odměn těchto analytiků nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách.

Všeobecné informace:

Patria při přípravě dokumentu vycházela z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění.

Analýzy poskytují pouze obecné informace. Nepředstavuje nabídku k nákupu či prodeji Finančních nástrojů. Zmíněné finanční nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům.

Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, o vhodnosti investic do jakýchkoliv finančních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených v analýze.

Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.

Plánovaná frekvence aktualizací:

Patria zajišťuje pravidelnou aktualizaci analýz, resp. informací o společnostech či odvětvích v těchto analýzách obsažených. Tato aktualizace je založena na specifickém vývoji nebo oznámení, podmínkách na trhu nebo jakékoliv veřejně dostupné informaci, která může mít na konkrétní informaci v dané analýze vliv. Patria si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých finančních nástrojů, sektorů či investičních strategií.

Jurisdikce mimo Českou republiku:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České a Slovenské republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce konkrétních analýz vůči veřejnosti mimo Českou a Slovenskou republiku může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země.

© 2012 Patria Finance, a.s.: Všechna práva vyhrazena. Analýzy slouží výhradně klientům Patrie a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány. Jakékoliv jejich neautorizované použití nebo zveřejnění je bez předchozího písemného souhlasu Patrie zakázáno.