Patria Finance

Upozornenie pre investorov

Právne upozornenie týkajúce sa prezentácie investičných odporúčaní

Skupina Patria

Tento dokument, investičné odporúčanie a iné ekonomické alebo investičné analýzy (ďalej len „analýzy“) bol pripravený analytickým oddelením spoločnosti Patria Finance, a.s. (ďalej len „Patria Finance”), licencovaným obchodníkom s cennými papiermi regulovaným Českou národnou bankou. Spoločnosť Patria Finance, a.s. je súčasťou skupiny Patria Finance, a.s. (Patria Finance), súčasťou tejto skupiny sú aj spoločnosti Patria Online, a.s. a Patria Corporate Finance a.s. (všetky spoločnosti patriace do skupiny Patria Finance ďalej len ako „Patria“) V prípade, že sa na príprave dokumentu alebo analýzy podieľali aj iné osoby okrem analytikov spoločnosti Patria Finance, sú tieto osoby uvedené v tele dokumentu.

Metóda oceňovania:

Pri príprave analýz používa Patria všeobecne uznávané metódy oceňovania, hlavne: (i) diskontovanie budúceho voľného cash-flow (Discounted Cash Flow valuation, DCF), (ii) diskontovanie budúcich dividend (Dividend Discount Model, DDM), (iii) porovnanie v skupine porovnateľných spoločností (Market-Based Valuation) a (iv) screeningový systém. Menej často sú potom využívané niektoré ďalšie metódy určenia férového ocenenia, resp. cieľovej ceny, ako napríklad Residual Income Valuation.

DCF a DDM: výhodou týchto metód je, že sú prepočítané budúce finančné výsledky, ich nevýhodou však je, že prognóza budúcich finančných výsledkov je ovplyvnená vlastným úsudkom analytika.

Porovnanie v skupine porovnateľných spoločností: je viac nezávislé na úsudku analytika, ale je obvykle založené na súčasných finančných výsledkoch, ktoré sa môžu od výsledkov budúcich líšiť.

Screeningový systém: je založený na dvoch dimenziách – ohodnotení potenciálneho rastu a identifikácii atraktívnej hodnoty akcií. Podľa výsledkov screeningu sa tak jednotlivé sektory a tituly dajú zoradiť v dvojrozmernom priestore, čo umožňuje posúdiť ich relatívnu atraktívnosť. Výsledná známka v obidvoch dimenziách sa skladá zo siedmych čiastkových parametrov s rovnakou váhou. Každý parameter má tak váhu 1/7, maximálna dosiahnuteľná známka pre rast je teda 1, to isté platí pre hodnotu. Výsledný screeningový priestor je teda kvadrantom so súradnicami [(0;1);(0;1)], pričom jeho najatraktívnejšou časťou je kvadrant so súradnicami [(0,5;1);(0,5;1)], alebo časť, ktorá predstavuje „rast pri rozumnej hodnote“.

Ako rastové parametre Patria používa: očakávaný rast tržieb, očakávaný rast EPS, revízie očakávaného EPS za posledné štyri týždne (momentum), očakávaná prevádzková marža, očakávaná zisková marža, očakávaný rast ziskovej marže a výnos vlastného kapitálu (ROE). Očakávania sa vzťahujú k budúcemu roku. Pri finančnom sektore Patria neberie do úvahy očakávaný rast tržieb a prevádzkovú maržu (použité parametre tak majú váhu 1/5).

Ako hodnotové parametre Patria používa tieto ukazovatele: EV/očakávané tržby, P/očakávaný zisk (forward P/E), PEG pomer ((P/E)/očakávaný rast ziskov), FCFY (voľný hotovostný tok na akciu/cena akcie), EV/EBITDA, P/B (pomer ceny akcie a účtovnej hodnoty na akciu) a dividendový výnos. Očakávania sa vzťahujú k budúcemu roku, pri finančnom sektore Patria neberie do úvahy EV/očakávané tržby a EV/EBITDA (použité parametre tak majú váhu 1/5).

Použité parametre môžu nadobúdať hodnoty „0“, alebo „1“, a to podľa následujúcej metodológie:

 • rastovým kritériám bude pridelená hodnota 1, pokiaľ platí Hodnot_Sektor (Titul) > Hodnota_Trh (Sektor), v opačnom prípade nadobudne premenná hodnotu 0,
 • hodnotovým kritériám bude pridelená hodnota 1, pokiaľ platí (Sektor teraz (Titul))/(Sektor 5yrAVG (Titul))%(Trh teraz (Sektor))/(Trh 5 yrAVG (Sektor)<1, v opačnom prípade nadobudne premenná hodnotu 0.

Kompas: analýzy v dokumente nazvanom Kompas vznikli za použitia kombinácie metód DCF, DDM a porovnania v skupine.

Radar: analýzy v dokumente Radar vznikli za použitia kombinácie metód Screeningový systém, DCF, DDM a porovnania v skupine

Vysvetlenie uvedených odporúčaní:

Pokiaľ nie je v analýze uvedené inak, odporúčania použité Patriou majú nasledujúci význam:

 • Kúpiť – predpokladá sa zhodnotenie o 10 a viac percent v časovom horizonte, na ktorý je daná analýza spracovaná;
 • Držať – celková návratnosť sa predpokladá medzi +10 % a -10 %, a to v časovom horizonte, pre ktorý je daná analýza spracovaná;
 • Predať – predpokladá sa, že celková návratnosť klesne o 10 % alebo viac, v časovom horizonte, pre ktorý je daná analýza spracovaná.
 • Take-profit – cena, ktorá by mala dávať predstavu, kedy realizovať zisk, je stanovená arbitrárne na úrovni 30 percent z rozdielu medzi nákupnou cenou a priemernou 12M cieľovou cenou na trhu a upravená o riziko.
 • Stop-loss – cena je stanovená na úrovni 10 percent pod nákupnou cenou a následne tiež upravená o riziko daného titulu. Ako aproximáciu rizika Patria používa parameter beta relatívne k príslušnému benchmarku (S&P 500 pre USA, národné burzové indexy pre Európu).

Konflikt záujmov:

Patria alebo s ňou prepojené osoby (hlavne spoločnosti zo skupiny Patria Finance) môžu uskutočňovať alebo vyhľadávať možnosti k realizácii obchodov so spoločnosťami, ktoré sú v konkrétnych analýzach spomínané. Patria alebo s ňou prepojené osoby sa tak môžu dostať do konfliktu záujmov, ktorý môže ovplyvniť objektivitu daných analýz.

Pokiaľ nie je v dokumente uvedené inak, potom Patria nemá významný finančný záujem na žiadnom z investičných nástrojov alebo stratégiách, ktoré sú uvádzané v analýzách.

Tituly uvedené v analýzach predstavujú investičné tipy analytikov Patrie. Odporúčania maklérov Patrie alebo iných zamestnancov Patrie ohľadom týchto titulov v konkrétnom okamihu však môžu byť odlišné, a to hlavne s ohľadom na investičný profil konkrétneho klienta Patrie, ktorému je poskytovaná služba investičného poradenstva ale tiež s ohľadom na súčasný, resp. očakávaný budúci vývoj na finančných a kapitálových trhoch.

Napriek tomu, že tento dokument a analýzy boli vytvorené v súlade s pravidlami k zamedzeniu stretu záujmov, prepojené osoby a jednotlivé oddelenia Patrie môžu realizovať investičné rozhodnutia, ktoré sú nekonzistentné s odporúčaniami alebo názormi vyjadrenými v týchto analýzach.

Investori by preto mali túto konkrétnu analýzu považovať iba za jeden z niekoľkých faktorov pri svojom investičnom rozhodovaní.

Patria analytikom vnútornými pravidlami zakazuje vykonávať osobné obchody s investičnými nástrojmi, ktoré spadajú do pôsobenia daného analytika, t.j. s nástrojmi, ku ktorým daný analytik vytvára analýzu investičnej príležitosti. Analytici majú tiež zakázané vo vzťahu k týmto investičným nástrojom poskytovať investičné služby, okrem služby investičného odporúčania. Bližšie informácie o obmedzení stretu záujmov sú uvedené na internetovej stránke finance.patria.cz v sekcii dokumenty, v dokumente nazvanom „Opatření k omezení střetu zájmů“.

Informácie o tom, či Patria alebo s ňou prepojené osoby (hlavne spoločnosti zo skupiny Patria Finance):

 • pôsobí ako tvorca trhu vo vzťahu k finančným nástrojom niektorej zo spoločností spomenutých v analýze („emitenta“);
 • zaisťujú likviditu vo vzťahu k finančným nástrojom emitenta;
 • obdržali od emitenta kompenzáciu za služby investičného bankovníctva;
 • majú priamy alebo nepriamy podiel na základnom kapitále emitenta presahujúci päť percent;
 • v posledných dvanástich mesiacoch bola vedúcim manažérom alebo spoluvedúcim manažérom verejnej ponuky finančných nástrojov vydaných emitentom;
 • má s emitentom uzatvorenú dohodu týkajúcu sa tvorby a rozširovania investičných odporúčaní; ani
 • oboznámila emitenta s danou analýzou pred jej rozšírením, resp. či bola na základe toho daná analýza upravená;

sú uverejnené spôsobom umožňujúcim vzdialený prístup na internetovej adrese https://www.patria.cz/akcie/vyzkum/doporuceni.html. Na tejto adrese je tiež uvedený zoznam zmlúv o poskytovaní investičných služieb uzatvorených s emitentom a prehľad zmien stupňa investičného odporúčania a cenového cieľa v priebehu posledných 12 mesiacov.

Patria patrí do podnikateľskej skupiny KBC Bank a pokiaľ nie je v analýze uvedené inak, Patrii nie je známy prípadný stret záujmov vyplývajúci z účasti v tejto skupine. Patria vytvorila analýzu nezávisle na ostatných členoch tejto skupiny a bez akejkoľvek bližšej znalosti konkrétnych investičných aktivít a záujmov jednotlivých členov tejto podnikateľskej skupiny.

Odmena analytikov:

Analytici sú odmeňovaní podľa rôznych kritérií, vrátane kvality a presnosti rozborov, spokojnosti klientov, konkurenčných faktorov a celkovej ziskovosti Patrie, čo zhŕňa aj zisky odvozené od tržieb z investičného bankovníctva. Žiadna časť odmien týchto analytikov nebola a nebude, priamo či nepriamo, spojená s konkrétnymi odporúčaniami alebo názormi vyjadrenými v daných analýzach.

Všeobecné informácie:

Patria pri príprave dokumentu vychádzala z dôverných externých zdrojov, avšak za úplnosť a presnosť takto prevzatých informácií nezodpovedá. Tento dokument môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Analýzy poskytujú len všeobecné informácie. Nepredstavujú ponuku k nákupu alebo predaju Finančných nástrojov. Spomínané finančné nástroje alebo stratégie nemusia byť vhodné pre každého investora. Názory a odporúčania v analýze uvedené neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých klientov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby a ich zámerom nie je odporučiť konkrétne finančné nástroje alebo stratégie konkrétnym investorom.

Analýzy sú pripravované primárne pre investorov, pri ktorých sa očakáva, že budú uskutočňovať vlastné investičné rozhodnutia a budú sa o výhodnosti investícií do akýchkoľvek investičných nástrojov uvedených v danej analýze rozhodovať samostatne, hlavne na základe náležitého zváženia ceny, prípadného nebezpečenstva a rizík, ich vlastnej investičnej stratégie a vlastnej právnej, daňovej a finančnej situácie. Analýza by nemala byť jediným podkladom pre investičné rozhodnutie.

Investor by mal vyhľadať odborné posúdenie, vrátane daňového poradenstva, o vhodnosti investícií do akýchkoľvek finančných nástrojov, iných investícií alebo investičných stratégií spomínaných v danej analýze alebo odporúčaných v analýze.

Hodnota, cena alebo príjem z uvedených aktív sa môže meniť alebo byť ovplyvnená pohybom výmenných kurzov. V dôsledku týchto zmien môže byť hodnota investície do uvedených aktív znehodnotená. Úspešné investície v minulosti neindikujú ani nezaručujú priaznivé výsledky do budúcnosti.

Plánovaná frekvencia aktualizácií:

Patria zaisťuje pravidelnú aktualizáciu analýz, resp. informácií o spoločnostiach alebo odvetviach obsiahnutých v týchto analýzach. Táto aktualizácia je založená na špecifickom vývoji alebo oznámení, podmienkach na trhu alebo akejkoľvek verejne dostupnej informácii, ktorá môže mať na konkrétnu informáciu v danej analýze vplyv. Patria si však vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť pokrývanie jednotlivých finančných nástrojov, sektorov alebo investičných stratégií.

Jurisdikcia mimo Českú republiku:

Analýzy sú určené k distribúcii na území Českej a Slovenskej republiky, prípadne iných krajinách Európskej Únie. Distribúcia konkrétnych analýz voči verejnosti mimo Českú a Slovenskú republiku môže byť obmedzená právnymi predpismi príslušnej krajiny. Osoby, do ktorých dispozície sa daná analýza dostane, by sa teda mali riadne informovať o existencii takéhoto obmedzenia. Nerešpektovaním takéhoto obmedzenia môže dôjsť k porušeniu zákonov Českej republiky alebo príslušnej krajiny.

© 2012 Patria Finance, a.s.: Všetky práva vyhradené. Analýzy slúžia výhradne klientom Patrie a osôb s ňou prepojených a bez predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžu byť v akejkoľvek podobe a akýmkoľvek spôsobom reprodukované, distribuované alebo publikované. Akékoľvek ich neautorizované použitie alebo zverejnenie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Patrie zakázané.