Patria Finance

Podmienky používania stránok a obchodných aplikácií

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva medzi Vami a spoločnosťou Patria Finance, a.s. (Patria) predstavuje právne vymáhateľné pravidlá používania (i) internetových stránok, obchodných aplikácií a databáz vlastnených alebo prevádzkovaných Patriou (Aplikace), a (ii) akýchkoľvek dát a informácií uverejňovaných v Aplikáciách (ďalej súhrnne označené ako Elektronické Služby).

Zmena pravidiel

Používaním Elektronických služieb sa zaväzujete konať v súlade s pravidlami uvedenými nižšie (Pravidla). Patria je oprávnená Pravidlá aktualizovať a meniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena Pravidiel bude uverejnená on-line a bude platná a účinná okamihom zverejnenia. Ak budú zmenené Pravidlá týkajúce sa obchodných aplikácií, Patria sa vynasnaží vhodným spôsobom informovať jej užívateľov o plánovanej zmene v predstihu. Pokiaľ s akoukoľvek zmenou nebudete súhlasiť, oznámte túto skutočnosť Patrii a naďalej už Elektronické Služby nepoužívajte.

Rozsah Elektronických Služieb

Patria je oprávnená, podľa vlastného uváženia, rozsah Elektronických Služieb pravidelne modifikovať a meniť. Patria si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu akejkoľvek Aplikácie.

Obsah Aplikácie je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia tu uverejnené musia byť posudzované vo vzťahu k podmienkam, za ktorých boli vypracované, resp. v okamihu ich prvého zverejnenia na internetových stránkach Patrie.

Povolené použitie

Informácie a dáta obsiahnuté v Aplikácii môžete používať, hlavne uchovávať, zobrazovať, analyzovať, formátovať a tlačiť, iba pre Vašu osobnú potrebu. Akékoľvek použitie Aplikácie mimo Vašu osobnú potrebu, vrátane akéhokoľvek komerčného použitia, je zakázané.

Žiadne informácie a dáta nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu Patrie spracovávané, archivované, kopírované, oznamované a rozširované na verejnosti (napr. zverejňovaním na internetových stránkach prevádzkovaných tretími osobami). v Aplikácii môžu byť zobrazované najrôznejšie informácie poskytnuté Patrii jej zmluvnými partnermi (napr. zahraničnými burzami alebo poskytovateľmi dát), ktoré sú predmetom duševného vlastníctva týchto subjektov.

Použitie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv Patrie a súčasne môže byť aj neoprávneným zásahom do práv osôb poskytujúcich informácie, ktoré sú sprístupnené a šírené prostredníctvom Aplikácie.

Akýkoľvek zásah do technického alebo obsahového prevedenia a charakteru Aplikácie je zakázaný.

Obmedzenie zodpovednosti Patrie

Informácie a dáta uverejnené v Aplikácii slúžia iba pre Vašu informáciu. Napriek tomu, že informácie a dáta sú získavané z dôveryhodných zdrojov, tak s ohľadom na imanentné riziká spojené s používaním elektronickej formy komunikácie nie je vylúčené, že sa tieto informácie ukážu ako nepravdivé, neúplné, chybné či oneskorené. Z tohto dôvodu Patria nenesie zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu vzniknutú v súvislosti s (i) používaním Aplikácie, (ii) spoľahnutím sa na presnosť poskytnutých informácií/dát, ani (iii) čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť Aplikácie.

Za porušenie povinností Patrie sa nepovažuje nepresnosť, neúplnosť alebo omeškanie kotácií, kurzov (cien) Investičných nástrojov, nepresnosť alebo neúplnosť informácií o obchodovaní (jeho výsledkoch), ako aj ďalších informácií, ktoré sú uvedené na Internetových stránkach, v Obchodnej aplikácii alebo sú z Internetových stránok a Obchodnej aplikácie dostupné. Patria nezodpovedá za straty alebo iné ujmy, ku ktorým došlo v súvislosti s týmito informáciami, najmä v súvislosti s ich využitím či nevyužitím Zákazníkom. Za porušenie povinnosti Patrie sa rovnako nepovažuje dočasná nefunkčnosť Internetových stránok a Obchodnej aplikácie.

Aplikácia je poskytnutá na používanie „ako stojí a leží“ a Patria za funkčnosť Aplikácie nenesie žiadnu zodpovednosť. Každý Užívateľ používa Aplikáciu na vlastné riziko. Patria nezodpovedá za aktuálnosť informácií a dát uvedených v Aplikácii. Aktuálne informácie o vývoji cien investičných nástrojov získate od pracovníkov call centra Patrie na tel. (+420) 221 424 424.

Elektronické Služby sú poskytované prostredníctvom dátových a telefónnych liniek, ktoré prevádzkuje osoba rozdielna od Patrie. Patria nemôže ovplyvniť zabezpečenie týchto liniek a Patria nie je schopná zamedziť všetkým možným rizikám zneužitia dôverných údajov v priebehu ich prenosu prostredníctvom dátovej linky. Pri prenose týchto dát tak nie je možné úplne vylúčiť riziko neoprávneného získania dôverných informácií treťou osobou.

V súvislosti s ochranou užívateľských dát Patria zároveň vyzýva užívateľov Elektronických služieb k dodržiavaniu Zásad bezpečného správania, dostupných na tejto adrese: https://www.csob.cz/portal/bezpecnost.

Patria upozorňuje na skutočnosť, že dáta týkajúce sa investičných nástrojov obchodovaných na zahraničných trhoch sú poskytované s časovým oneskorením. Bližšie informácie o možnosti získať aktuálne dáta nájdete v sekcii „Realtime dáta“.

Autorizácia užívateľa a transakcií

Obchodná aplikácie WebTrader (určená pre použitie na desktopových PC) používa pre autorizovanie užívateľa prihlasovacie meno, heslo a kód z bezpečnostnej kľúčenky či SMS. Aplikácia MobileTrader (určená pre mobilné telefóny) je oproti tomu autorizovaná užívateľom pri prvom použití. Transakcie vykonané po prihlásení na autorizovanom zariadení už preto nevyžadujú žiadny ďalší autorizačný prvok.

Investičné odporúčania

Informácie uverejnené na stránkach Patrie nie sú (ak nie je uvedené inak) analýzou investičných príležitostí ani investičným odporúčaním. Bližšie informácie týkajúce sa investičných odporúčaní a analýz nájdete v záložke „Upozornenie pre investorov“.

Technická podpora

Aplikácia Patria poskytuje technickú podporu Aplikácie v pracovných dňoch medzi 9:00 – 17:00 hod. v prípade technickej chyby sa, prosím, obracajte na pracovníkov info linky na tel. (+421) 232 203 203 alebo napíšte e-mail na patria@patria.cz. v prípade technickej chyby v Aplikácii, ktorá Vám znemožní zadať/vykonať obchodný pokyn, sa za účelom podania pokynu obráťte prosím na pracovníkov call centra Patrie, prostredníctvom ktorých môžete zadať/vykonať zamýšľaný obchodný pokyn. Pracovníci call centra Vám sú k dispozícii v pracovných dňoch medzi 8:30 – 22:00 hod na tel. čísle (+420) 221 424 424.

Ochrana osobných údajov

Patria spracováva osobné údaje klientov, pričom všetky informácie o spracovaní osobných údajov sa nachádzajú tu.

Rozhodné právo, platnosť a účinnosť podmienok

Tieto podmienky sa riadia českým právnym poriadkom a sú platné a účinné od 1. Februára 2017.